Apel do Zarządów i Mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych w sprawie prawidłowej segregacji odpadów i właściwej kolorystyki pojemników.
Segregacja zgodnie z zasadami

Urząd Gminy Lesznowola przypomina, że od stycznia 2020 roku odpady komunalne należy dzielić na pięć frakcji:

  • papier,
  • metale i tworzywa sztuczne,
  • szkło,
  • odpady ulegające biodegradacji (BIO),
  • odpady zmieszane.

Aktualnie ok. 95% właścicieli nieruchomości zamieszkałych zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Apelujemy o właściwą segregację odpadów. Skutkiem nieprawidłowo prowadzonej segregacji jest odmowa przyjęcia odpadów w instalacjach komunalnych.w których dostarczone odpady są dalej przetwarzane.

Jak pokazuje doświadczenie innych samorządów, jednym z największych problemów jest wrzucanie przez mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji (m.in. odpadków kuchennych pochodzenia roślinnego) do odpadów zmieszanych. Jako odpady BIO powinny być one zbierane do oddzielnego, odpowiednio oznaczonego pojemnika, a następnie do kompostowni.

W 2020 roku połowa odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Lesznowola będzie musiała być poddana odzyskowi, ponownemu użyciu lub recyklingowi. Gminy, którym nie uda się spełnić tego poziomu zostaną ukarane finansowo, a kosztami tymi zostaną obciążeni mieszkańcy.

Zwracamy się do Zarządów i Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, a także do Mieszkańców osiedli o zwiększenie kontroli jakości segregacji. Gmina ze swej strony również zwiększy kontrolę, w tym również za pośrednictwem firmy odbierającej odpady. W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wójt będzie miał prawo naliczenia całej wspólnocie mieszkaniowej podwyższonej stawki opłaty (23,70 zł/m3 zużytej wody) za miesiąc.


Kolorystyka worków i pojemników na odpady

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach/workach odpowiedniego koloru. I tak: 

  • papier wystawiamy w pojemnikach/workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem “Papier”, 
  • metale i tworzywa sztuczne gromadzimy w pojemnikach/workach koloru żółtego oznaczonych napisem “Metale i tworzywa sztuczne”, 
  • szkło należy wystawiać w pojemnikach/workach koloru zielonego z napisem “Szkło”, 
  • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego gromadzimy w pojemnikach/workach koloru brązowego z napisem “Bio”,
  • odpady zmieszane gromadzimy w pojemnikach/workach koloru czarnego oznaczonych napisem “Zmieszane”.

Jednocześnie przypominamy, że dla pojemników niespełniających wymogów rozporządzenia został określony okres na dostosowanie, nie dłuższy niż 5 lat od dnia wejście w życie ww. rozporządzenia, tj. do dnia 30 czerwca 2022 r. Do tego czasu pojemniki
w innej kolorystyce muszą być konieczne opisane nazwą frakcji odpadów, która jest w nich gromadzona.

Dla worków nie określono okresu przejściowego, co oznacza, że kolorystyka worków obowiązuje od dnia wejścia w życie rozporządzenia tj. od dnia 1 lipca 2017 r. Odpady wystawiane w workach innego koloru niż obowiązujący dla danej frakcji odpadów komunalnych mogą zostać nie odebrane.

Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola, odpady powstające na nieruchomościach powinny zostać udostępnione (wystawione przed nieruchomość) wyłącznie na czas ich odbioru (w dniu odbioru przed godz. 6.30 lub w godz. wieczornych dnia poprzedniego) przez podmiot odbierający. Nie mogą zalegać przed nieruchomością w innych dniach, niż dzień odbioru wynikający z harmonogramu odbioru.