Informacja w sprawie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2019.
Szanowni Państwo! 

Od dnia 1 lipca 2013 r. na podstawie zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek odbierania odpadów komunalnych od Mieszkańców oraz ich zagospodarowania został nałożony na Gminy. Zadanie to, Gmina Lesznowola realizuje na podstawie zawartej umowy z firmą zajmującą się wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 

Począwszy od tego okresu, opłata za odpady w naszej gminie określana jest na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji i jest to iloczyn ilości zużytej wody i obowiązującej stawki opłaty. Przyjęta metoda naliczania tej opłaty  pozwala odzwierciedlić rzeczywistą ilość osób, które zamieszkują w gospodarstwie domowym i  generują odpady komunalne.  

System gospodarowania odpadami komunalnymi określony w Ustawie musi się sam finansować. Oznacza to, że koszty funkcjonowania systemu muszą ponosić Mieszkańcy w postaci opłat za odpady komunalne, zaś samorząd nie może dopłacać z budżetu gminy do wydatków na ten cel. 

W wyniku zawartej w 2017 r. umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola obowiązującej na lata 2018-2020, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola wzrosły o 50% w stosunku do kosztów ponoszonych w poprzednim kontrakcie. Warto podkreślić, że wybrano najtańszą ofertę. 

Jednak dzięki osiągniętym oszczędnościom z lat ubiegłych, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wzrosną nieznacznie. W latach 2013 – 2018  udało się zgromadzić znaczną kwotę środków finansowych, która po zamknięciu bilansowym 2018 r. wynosi 1.538 260,54 zł. Wysokość dochodów z ponoszonych przez Mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatków oraz powstałych oszczędności z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:


Tab. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w latach: 2013-2018.

ROK

DOCHODY

WYDATKI

RÓŻNICA

WYNIK

2013

2 119 101,25

1 397 299,60

721 801,65

nadwyżka

2014

5 132 931,64

4 618 185,50

514 746,14

nadwyżka

2015

4 990 215,87

4 171 185,61

819 030,26

nadwyżka

2016

5 124 428,60

5 206 693,12

-82 264,52

niedobór

2017

5 309 486,99

4 594 933,04

714 553,95

nadwyżka

2018

5 726 931,44

6 876 538,38

-1 149 606,94

niedobór

RAZEM

28 403 095,79

26 864 835,25

1 538 260,54

nadwyżka


Niestety, wypracowane oszczędności nie pokryją wszystkich bieżących wydatków. A zatem, w celu zrównoważenia dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r., jak pisaliśmy powyżej, konieczne jest podwyższenie dotychczasowej miesięcznej stawki opłaty. Kwota tej podwyżki jest niewielka w stosunku do innych gmin, ponieważ w trakcie funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych udało się zaoszczędzić znaczną ilość funduszy. W innych gminach stawki za odbiór odpadów wzrastają od dwóch do czterech razy więcej.


Proponowane podwyżki kształtują się następująco: 

1. za odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- podwyżka o 0,80 zł/m3 dotychczasowej stawki opłaty (dotychczasowa stawka 3,20 zł/m3 zostaje podwyższona do kwoty 4,00 zł/m3 wody);

2. za odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszany):

- podwyżka o 1,60 zł/m3 dotychczasowej stawki opłaty (dotychczasowa stawka 6,40 zł/m3 zostaje podwyższona do kwoty 8,00 zł/m3 wody); 

3. za odpady komunalne odbierane z nieruchomości niezamieszkałych:

- podwyżka dotychczasowej opłaty za pojemnik/ prasokontener (obowiązującej odpowiednio dla odpadów zbieranych w sposób selektywny/ nieselektywny) o 25% w zależności od pojemności pojemnika/ prasokontenera); 

4. ryczałtowa roczna opłata od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

a)  za odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny: 

- podwyżka o 27,00 zł dotychczasowej  opłaty (dotychczasowa opłata 117,00 zł/ rok  zostaje podwyższona do kwoty 144,00 zł/ rok); 

b)  za odpady komunalne, które są zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany): 

- podwyżka o 54,00 zł dotychczasowej opłaty (dotychczasowa opłata 207,00 zł zostaje podwyższona do kwoty 261,00 zł).


Obserwując sytuację w obszarze odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na Mazowszu należy spodziewać się w przyszłości wyższych kosztów, jakie Mieszkańcy  będą musieli ponieść w związku z zawieraniem przez Gminę kolejnych kontraktów.  

Samorząd Gminy Lesznowola we współpracy z innymi gminami zgłaszał wiele postulatów i podjął liczne inicjatywy, żeby zmienić obowiązujące przepisy prawa w sferze odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Deklarujemy, że działania te będą kontynuowane. 

Uprzejmie proszę zatem Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji.    


                                                          Z wyrazami szacunku


                                                                            Iwona  Pajewska-Iszczyńska

Zastępca Wójta