W związku z licznymi uwagami dotyczącymi nieprawidłowego przygotowania przez Mieszkańców odpadów komunalnych do odbioru, które zgłasza obsługujące naszą gminę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o., informujemy, że reklamacje w przypadku nie odebrania nieprawidłowo przygotowanych odpadów nie będą uwzględniane.


Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie przypominam, że od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Lesznowola, który jest aktem prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Maz. 2017, poz. 7384 i 2017, poz. 10069). Regulamin ten, został zmieniony na postawie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19).

Zgodnie z zapisem w tym Regulaminie, obowiązkiem każdego Właściciela nieruchomości jest odpowiednie przygotowanie odpadów komunalnych do odbioru.

Szczegółowe zasady zamieszczone się na stronie https://www.lesznowola.pl/strona-glowna/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami-komunalnymi/abc-segregacji-odpadow-komunalnych#cnt.

Mieszkańcy we własnym zakresie kupują pojemniki lub worki na odpady komunalne.

Pojemniki powinny spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840-1:2013-05 „ruchome pojemniki na odpady”. Do dnia 30.06.2022 r. pojemniki mogą być w dowolnych kolorach dla danej frakcji odpadów i muszą być oznakowane zgodnie z poniższym wzorem. Natomiast wskazana poniżej kolorystyka dotycząca worków obowiązuje od 1 stycznia 2018 rPojemniki lub worki należy wypełniać następującymi odpadami komunalnymi: 

  • ŻÓŁTY: butelki plastikowe, pojemniki plastikowe, puszki, folia, opakowania wielomateriałowe;
  • CZARNY: środki higieniczne, resztki żywności, ceramika, potłuczone szkło okienne, zabrudzony papier oraz odpady, których nie możemy wrzucić do innych pojemników;
  • ZIELONY: butelki i słoiki (bez nakrętek);
  • NIEBIESKI: gazety, zeszyty, katalogi i tektura;
  • BRĄZOWY: trawa, liście, rozdrobnione gałęzie. Odpady z pojemnika „BIO” są odbierane sezonowo - od kwietnia do listopada.


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. zobowiązane jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednak Spółka zgłasza liczne zastrzeżenia i uwagi o nieprawidłowym przygotowaniu odpadów komunalnych przez Mieszkańców.

Uprzejmie Państwa proszę, by odpady komunalne były przygotowywane do odbioru zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku nierespektowania powyższych zasad, reklamacje nie będą mogły być uwzględnione.


Z wyrazami szacunku

Iwona Pajewska-Iszczyńska

(-) Zastępca Wójta