Uwaga! Od poniedziałku 8 czerwca Urząd Gminy Lesznowola wznawia prowadzenie bezpośredniej obsługi interesantów. W trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu, interesanci będą przyjmowani pojedynczo w specjalnie wyznaczonych Stanowiskach i Punktach Obsługi Interesantów. Przed wejściem do Urzędu każdy interesant zostanie poddany pomiarowi temperatury, obowiązują również środki ochrony osobistej - dezynfekcja rąk oraz zasłanianie nosa i ust.

AKTUALIZACJA 05.06.2020 r.

Od poniedziałku 8 czerwca Urząd Gminy Lesznowola prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd. Do obsługi interesantów na terenie Urzędu wyznaczonych zostaje pięć stanowisk obsługi oraz dwa stanowiska obsługi w referatach w Łazach i Mysiadle:

 • Urząd Stanu Cywilnego;
 • Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
 • Spraw Obywatelskich i Ewidencji;
 • Urbanistyki i Planowania Przestrzennego;
 • Dróg i Mostów;
 • Gospodarki Komunalnej;
 • Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Pozostałe referaty, będą obsługiwały interesantów w wyznaczonych Punktach Obsługi Interesantów usytuowanych w korytarzu przy wejściu głównym, korytarzu na parterze i piętrze budynku.

Interesanci będą kierowani do wyznaczonych stanowisk obsługi i przyjmowani pojedynczo, co oznacza, że w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu może przebywać tylko 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Osoby przyjmujące interesantów są zobowiązane do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy.

Każda osoba wchodząca do Urzędu zobowiązana jest do: poddania się pomiarowi temperatury, dezynfekcji rąk, w przypadku interesantów – poruszania się po Urzędzie z zakrytymi ustami i nosem przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy. Ponadto zabrania się wstępu do Urzędu osobom które, po pomiarze, mają temperaturę ciała wyższą niż 37.5 st. C, mają objawy choroby COVID-19 (np.: kaszel, duszności), są objęte kwarantanną lub w okresie w okresie ostatnich 14 dni: wróciły zza granicy, miały styczność z osobą zakażoną COVID-19, lub miały styczność z osobą objętą kwarantanną.

Przypominamy, że wszystkie sprawy mogą zostać załatwione za pośrednictwem platformy ePUAP.


AKTUALIZACJA 22.05.2020 r.

Od 25 maja Urząd Gminy Lesznowola prowadzi obsługę interesantów we WSZYSTKICH sprawach realizowanych przez Urząd. Interesanci będą przyjmowani pojedynczo w Strefie Obsługi Klienta na parterze budynku Urzędu. W Strefie Klienta obowiązują środki ochrony osobistej - dezynfekcja rąk oraz zasłanianie nosa i ust. Osoby oczekujące na wejście do Strefy Klienta zobowiązane są do zachowania bezpiecznego dystansu w kolejce, wynoszącego 2 metry. W dalszym ciągu obowiązuje telefoniczna lub mailowa rejestracja wizyt. 


AKTUALIZACJA 24.04.2020 r.

Uwaga!  W Strefie Klienta będą przyjmowani także Mieszkańcy załatwiający sprawy z zakresu świadczenia przez Gminę usług komunalnych oraz sprawy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Obowiązuje telefoniczna rejestracja wizyt.


Kontakt do pracowników merytorycznych w celu umówienia wizyty w Urzędzie.

Ewidencja ludności (meldunki): 

 • tel. 22 708 92 19
 • e-mail ewidencjaludnosci@lesznowola.pl


Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

 • tel. 22 708 91 28
 • e-mail rsr@lesznowola.pl


Urząd Stanu Cywilnego:

 • tel. 22 708 91 22
 • e-mail usc@lesznowola.pl

Uwaga - wizytę w Urzędzie należy umawiać również po otrzymaniu powiadomienia sms o odbiorze dowodu osobistego. 


Telefoniczna/mailowa rejestracja wizyt w Urzędzie została wprowadzona w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców, w celu uniknięcia kolejek w Strefie Klienta. 


UWAGA - w Strefie Klienta nie będą przyjmowani Klienci załatwiający sprawy z zakresu rejestracji pojazdów i spraw budowlanych, czyli Interesanci Wydziału Architektoniczno-Budowlanego oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie. W wyżej wymienionych sprawach należy kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie.


Zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną! Podstawowe sposoby załatwiania spraw urzędowych w okresie zamknięcia Urzędu:

 • platforma ePUAP
 • telefonicznie - tel. 22 708 91 11
 • e-mailem: gmina@lesznowola.pl, wojt@lesznowola.pl.AKTUALIZACJA 22.04.2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu.
AKTUALIZACJA 25.03.2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu.

Stan na 17.03.2020 r.


Zasady przyjęć Interesantów

 • W Urzędzie będą przyjmowani wyłącznie Interesanci, których wizyta została telefonicznie lub mailowo potwierdzona przez pracownika Urzędu Gminy.
 • Interesanci będą przyjmowani w ustalonym wcześniej terminie, w znajdującej się przy wejściu głównym Strefie Klienta, bez możliwości przemieszczania się po terenie Urzędu.

Kontakt telefoniczny

 • W każdym Referacie dyżurują pracownicy. W celu omówienia wizyty należy dzwonić na numery telefonów poszczególnych referatów (wykaz na stronie www) lub na centralę telefoniczną – (22) 708 91 11.

Kontakt mailowy

Zadania Gminy będą realizowane w sposób ciągły. Powyższe rozwiązania zostały wdrożone w celach prewencyjnych - w trosce, zarówno o zdrowie Mieszkańców, jak i pracowników Urzędu.  Prosimy Państwa o wyrozumiałość i odłożenie wizyt w Urzędzie do sytuacji wyjątkowych i niecierpiących zwłoki.