We wtorek 9 czerwca odbyła się Sesja Rady Gminy Lesznowola, podczas której Wójt Gminy Lesznowola otrzymała jednogłośne wotum zaufania i jednogłośne absolutorium za rok 2019.


Jednogłośne wotum zaufania! Jednogłośne absolutorium!

We wtorek 9 czerwca odbyła się Sesja Rady Gminy Lesznowola, podczas której Wójt Gminy prezentowała Raport o stanie Gminy za 2019 rok. Obowiązek przedstawienia Raportu przez organ wykonawczy gminy został wprowadzony przez ustawodawcę dwa lata temu. Prezentacja Raportu kończy się głosowaniem nad wotum zaufania dla Wójta i połączona jest z debatą, w której oprócz Rady Gminy czynnie mogą uczestniczyć reprezentanci mieszkańców. Raport za ubiegły rok wzbudził duże zainteresowanie i w ramach debaty społecznej głos zabrało aż 16 mieszkańców Gminy. Podczas tej samej Sesji Radni głosowali także nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. 

Radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę Wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, głosując jednomyślnie – zarówno za udzieleniem wotum zaufania jak i za absolutorium.

Ubiegłoroczny budżet zamknął się wykonaniem dochodów na poziomie 247 429 719,70 zł. Wydatki wyniosły 297 968 199,43 zł. 

     W 2019 roku do najwyższych należały wydatki z zakresu:

  • oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 138 618 077,08 zł;

(subwencja oświatowa i uzupełniająca 48 389 636,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu oświaty 6 530 383,45 zł). Warto podkreślić, że łączna dopłata do oświaty i edukacji z budżetu Gminy wyniosła 83 698 057,63 zł.

  • "Janosikowe"  9 162 969,00 zł;
  • wydatki na transport:

      - dofinansowanie przewozu osób liniami autobusowym iw m.st.Warszawa 1 598 276,00 zł;

      - udział w kosztach „wspólnego biletu” dla m.st. Warszawy  868 648,00 zł;

      - lokalny transport zbiorowy  5 159 762,19 zł;

      - gospodarka odpadami komunalnymi  10 819 429,34 zł.

Fot. K. Łupiński