W przestrzeni publicznej często pojawiają się opinie krytyczne na temat działalności pracowników samorządowych czy radnych. Krytyka jest sprawą normalną (każdy ma bowiem prawo do wyrażania własnych opinii) i wpisaną w specyfikę wykonywanego zawodu. Jednakże pojawiające się w ostatnim okresie publikacje przekraczają granicę dozwolonej krytyki, naruszając tym samym dobra osobiste Gminy, jej pracowników i radnych.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie Gminy w zakresie szeroko komentowanej gospodarki odpadami.  • Przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola” został przygotowany i przeprowadzony przez zespół doświadczonych urzędników, zgodnie z literą prawa i zachowaniem należytej staranności. W takcie przetargu urzędnicy kierowali się zasadą powszechności, równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji, proporcjonalności, przejrzystości oraz jawności. Gmina zastosowała tryb przetargu nieograniczonego, gdyż zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych jest to tryb podstawowy, który należy zastosować w pierwszej kolejności. Gmina nie mogła zastosować trybu negocjacyjnego np. negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, gdyż w takim przypadku muszą być bezwzględnie spełnione warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Gmina nie zna samorządów, które zastosowały zamiast przetargu nieograniczonego (jako pierwszego wyboru) inny tryb np. negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny do udzielenia zamówienia na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
  • Gmina nie dokonała podziału zamówienia na części, w tym na usługi odbioru i odrębnie na zagospodarowanie odpadów, gdyż mogło to skutkować brakiem ofert od wykonawców na niektóre z części zamówienia (np. taka sytuacja wystąpiła w Gminie Grodzisk Mazowiecki). W konsekwencji nie wszystkie konieczne do wykonania usługi byłyby świadczone, co z kolei prowadziłoby tylko do częściowej realizacji procesu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Ponadto przeprowadzenie oddzielnych przetargów na zagospodarowanie i odbiór odpadów spowodowałoby znaczne wydłużenie czasu procedury przetargowej, ponieważ w pierwszej kolejności należałoby wyłonić instalacje (RIPOK), do których poszczególne frakcje odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola powinny być kierowane przez podmiot odbierający odpady, wybrany w oddzielnym przetargu. W przypadku złożenia odwołań do przetargów ogłoszonych w przedstawiony powyżej sposób, czas potrzebny na rozstrzygnięcie postępowań i podpisanie stosownych umów uległby trudnemu do określenia wydłużeniu. Dodatkowo, trudno jest stwierdzić, czy RIPOK-i znajdujące się w regionie zachodnim byłyby zainteresowane strumieniem odpadów z terenu Gminy Lesznowola biorąc pod uwagę obowiązujące limity ilości odpadów, które mają wyznaczone w stosownych pozwoleniach. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w okresie prowadzenia przez Gminę przetargu obowiązywała rejonizacja, co oznacza, że odpady przede wszystkim nieselektywne (zmieszane) nie mogły wyjechać poza region.
  • Zastosowane w przetargu przez Gminę kryteria oceny ofert odpowiadają wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami Gmina zobowiązana była zastosować kryterium cenowe o wadze nie przekraczającej 60%, a pozostałe kryteria odnoszące się do przedmiotu przetargu o wadze 40%. Najlepszym z możliwych kryteriów dotyczących przedmiotu zamówienia, które zastosowała Gmina jest kryterium ekologiczne. Kryterium to ma istotny wpływ na poprawę jakości powietrza oraz redukcję substancji szkodliwych, które emitują do atmosfery samochody (śmieciarki) używane do realizacji usług.
  •  Zagospodarowanie nieselektywnych odpadów komunalnych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01 jest dużo droższe w porównaniu z odpadami zebranymi selektywnie. Do września br. 79,56% właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lesznowola zadeklarowało zbiórkę selektywną. W trakcie działań kontrolnych prowadzonych przez Gminę oraz podmiot odbierający odpady, stwierdzono przypadki niewłaściwie prowadzonej segregacji odpadów, zwłaszcza na terenie Wspólnot Mieszkaniowych. W związku z tym Gmina wprowadziła szereg działań (tzw. system żółtej i czerwonej kartki, czy naklejki do oznaczania pojemników) eliminujących to zjawisko. Przeprowadzono także akcje edukacyjne skierowano do rożnych grup odbiorców.
  • W związku z migracją Mieszkańców w Gminie, bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe jest określenie rzeczywistej liczby osób przebywających na nieruchomości. Dlatego też, po wnikliwych analizach, Samorząd Gminy zdecydował o wyborze obliczania opłaty za odpady według metody „od wody”. Zaleta tej metody przekłada się na ilość osób mieszkających na danej nieruchomości (nawet w przypadku czasowych zmian liczby osób) oraz daje możliwość weryfikacji danych wynikających ze wskazań wodomierza. Do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podać ilość wody zużywanej na cele bytowe. O tym, ile wody zostanie zużyte, a w konsekwencji, jaka będzie wysokość opłaty, decyduje każdy Mieszkaniec Gminy. Trzeba pamiętać o możliwości odliczenia wody zużywanej do podlewania m.in. ogrodów. W tym celu należy założyć wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą i zarejestrować go w przedsiębiorstwie dostarczającym wodę. Wpływ na wysokość opłaty ma także prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, co także zależy od każdego Mieszkańca Gminy.
  • Gmina stara się co roku zachęcać Mieszkańców do stałego meldunku. Zameldowanie w Gminie Lesznowola jest  jednym z kryteriów przyjęcia dzieci do gminnych placówek oświatowych, jest  także jednym z wymogów skorzystania z Biletu Metropolitalnego – Lesznowolska Karta Mieszkańca. Oprócz tego Gmina prowadzi wśród Mieszkańców akcję zachęcającą do  zameldowania lub rozliczania PIT w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie. PIT to ważne źródło dochodu dla Gminy i szansa na jej dalszy rozwój.
  • Radni Gminy Lesznowola (a także w dużej mierze pracownicy Urzędu) są również mieszkańcami Gminy Lesznowola i zależy im, by usługi odbioru odpadów były realizowane zgodnie z interesem Mieszkańców, literą prawa oraz terminowo. 

Iwona Pajewska-Iszczyńska

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola