Zapraszamy do lektury opracowań dotyczących gospodarki odpadami w naszej Gminie. Cykl pt. "Gospodarka odpadami. Raport Gminy." rozpoczynamy od tekstu wyjaśniającego wybór metody naliczania opłat za śmieci.Gospodarka odpadami. Dlaczego w Lesznowoli płacimy „od wody”?

Obowiązujący od lipca 2013 roku system gospodarki odpadami komunalnymi nakłada na wszystkich Mieszkańców podatek za odbiór odpadów komunalnych (tzw. "podatek śmieciowy"). Zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się co oznacza, że Gmina nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów komunalnych, jak również nie może do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych.

W świetle zapisów art. 6k ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, rada gminy w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalić stawkę takiej opłaty. Ponadto zgodnie
z art. 6j ust. 1 ww. ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkanej stanowi iloczyn:

1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość

lub

2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości

lub

3. powierzchni lokalu mieszkalnego

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

Wybór metody obliczania opłaty za odpady w Gminie Lesznowola podyktowany był specyfiką Gminy Lesznowola, która jest gminą zróżnicowaną, zarówno pod względem demograficznym, jak i urbanistycznym i społecznym. Po dokonaniu wnikliwej analizy wszystkich metod, kilka lat temu przyjęto rozwiązanie optymalne dla uwarunkowań Gminy Lesznowola, czyli kryterium ilości wody zużytej na nieruchomości. Metoda ta funkcjonuje w naszej Gminie (podobnie jak nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi) od lipca 2013 r.

W związku z  migracją Mieszkańców w Gminie, bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe jest określenie rzeczywistej liczby osób przebywających na nieruchomości. Dlatego, za najbardziej zasadną w Gminie uznano metodę stanowiącą iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty. Zaleta tej metody przekłada się na ilość osób mieszkających na danej nieruchomości, nawet w przypadku czasowych zmian liczby osób oraz daje możliwość weryfikacji danych wynikających ze wskazań wodomierza. Ponadto Mieszkańcy, którzy używają wodę w celach gospodarczych jak np. podlewanie ogrodów, mogą założyć podlicznik i odliczyć jego wskazania w deklaracjach. Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi faktyczną ilość wody zużytej na nieruchomości.

Każda z trzech wyżej wymienionych metod ma zalety i wady. Żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Metoda ta jest najbardziej sprawiedliwa dla mieszkańców, gdyż gwarantuje największą szczelność systemu - objęcie opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wszystkich osób zamieszkujących na terenie Gminy Lesznowola.


Iwona Pajewska-Iszczyńska

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola