DOTYCZY: najmu gruntu o pow. 1113m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/251 i nr 253, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.