W 2022 r. maksymalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona na podstawie ilości zużytej wody z nieruchomości zamieszkałej nie może przekroczyć 149,68 zł miesięcznie. Przypominamy, że aby skorzystać ze zniżki należy dokonać zmiany danych w DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola.


Szanowni Państwo!

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą maksymalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona na podstawie ilości zużytej wody z nieruchomości zamieszkałej nie może przekroczyć 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. 149,68 zł.

W pierwszym kwartale każdego roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ogłasza przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni.

Aby skorzystać z obniżenia opłaty, należy złożyć zmianę danych w deklaracji (poz. 6) z datą bieżącą (poz. 7), następnie należy wypełnić pozostałe dane na formularzu deklaracji. W poz. 55 wpisujemy z faktury za wodę średnie zużycie wody za ostanie 12 miesięcy. Obliczamy zwolnienia i uzupełniamy poz. 59 – 66.

W poz. 67 „MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY PO ODLICZENIU KWOTY ZWOLNIENIA” wpisujemy kwotę według następującej reguły:

  1. Dla nieruchomości jednorodzinnych:
  • jeśli kwota wyliczona po odliczeniu zwolnień jest mniejsza niż 149,68 zł, wpisujemy wyliczoną kwotę;
  • jeśli wyliczona kwota po odliczeniu zwolnień jest wyższa od kwoty 149,68 zł, to wpisujemy kwotę 149,68 zł.

       2. Dla nieruchomości wielorodzinnych:

  • Zarządzający nieruchomością wielorodzinną zobowiązany jest do jej samodzielnego wyliczenia i załączenia dokumentów potwierdzających prawidłowość tych wyliczeń. 
  • Do wyliczeń trzeba załączyć obliczenia dla każdego lokalu.

Deklarację razem z kopią rachunków zawierających zużycie wody za ostatnie 12 miesięcy składamy:

  • na Kancelarię Urzędu Gminy Lesznowola przy ul. Gminnej 60 w Lesznowoli,
  • lub listem poleconym na adres Urzędu Gminy,
  • lub przez platformę ePUAP (przy przesyłaniu przez platformę ePUAP, każdy dokument trzeba podpisać cyfrowo).


Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi


Deklaracje dostępne są w zakładce Dla Mieszkańców:  https://www.lesznowola.pl/strona-glowna/dla-mieszk...