Zachęcamy do zapoznania się ze stawkami podatków lokalnych, które będą obowiązywały w naszej Gminie w 2022 roku.
I. Roczna wysokość stawek PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Uchwała Nr 493/XLIII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21  października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
(publ. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2021 r. poz. 10353)II. Roczna wysokość stawek PODATKU ROLNEGO

Podstawa prawna: Uchwała Nr 506/XLIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 r.
(publ. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2021 r., poz. 12448 )

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 951) została obniżona z kwoty 61,48 zł do 37,00 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 r. Stawka podatku od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych) równa jest 92,50 zł, a od 1 ha fizycznego (dla gruntów nie należących
do gospodarstw rolnych) - 185,00 zł.

III. Roczna wysokość stawek PODATKU LEŚNEGO

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 950)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna, uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. określona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. będąca podstawą do wyliczenia podatku leśnego na 2022 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m3, a więc stawka podatku leśnego
w 2022 r. wynosi 46,70 zł od 1 ha.

IV. Roczna wysokość stawek PODATKU OD ŚRODKÓW

TRANSPORTOWCH

Podstawa prawna: Uchwała Nr 494/XLIII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(publ. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2021 r. poz. 10354)
WPŁATY

Osoby fizyczne mają możliwość dokonania wpłat podatku w terminie płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada na indywidualne rachunki bankowe przypisane podatnikom lub u sołtysów wsi (dotyczy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego).

DECYZJE PODATKOWE

Na początku roku tradycyjnie rozpoczniemy wysyłkę nakazów podatkowych na 2022 rok, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesyłki będą doręczane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli nie otrzymają Państwo przesyłki pocztowej, zawierającej decyzje wymiaru podatku, przed terminem płatności I raty, tj. do 15 marca, prosimy o kontakt w tej sprawie z Referatem Realizacji Podatków i Opłat, podatki@lesznowola.pl, tel. 22 708 91 95, 22 708 92 15

Podatek od środków transportowych płatny w terminie: 1 rata - dnia 15 lutego, 2 rata - dnia 15 września.


Hanna Borowska

Kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat