Kontrolą domowych pieców zajmuje się straż miejska, tam, gdzie nie działa – wyznaczony urzędnik, który może wejść do domu, skontrolować miejsca gromadzenia materiałów do palenia i przesłuchać domowników. Większość interwencji to wynik zgłoszeń mieszkańców zaniepokojonych czarnym dymem.ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA NIEWŁAŚCIWEGO PALENIA W PIECACH WĘGLOWYCH

1. W przypadku podejrzenia spalania w piecach węglowych odpadów bądź niewłaściwego palenia materiałem dozwolonym przez właściciela danej nieruchomości należy dokonać zgłoszenia:
  • do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola w godzinach pracy Urzędu tel. 22 708 92 08 lub 22 708 91 28
  • poza godzinami pracy Urzędu – do Komisariatu Policji w Lesznowoli tel. 47 72-45-840 lub 47 72-45-843.
2. Na terenie Gminy Lesznowola nie działa straż gminna, dlatego też kontrolę palenia w piecu przeprowadza pracownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa na podstawie pisemnego upoważnienia określającego możliwość przeprowadzania przez Wójta Gminy kontroli zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021, poz.1973).
3. Kontrola jest niezapowiadana.
4. W przypadku trudności w przeprowadzeniu kontroli przez pracownika Urzędu 
(nie udostępnienie kotłowni i miejsca gromadzenia materiałów do palenia), kontrola przeprowadzona zostaje wraz z funkcjonariuszem Policji w Lesznowoli.
5. W przypadku braku nieprawidłowości (tj. braku odpadów w palenisku i na terenie działki) kontrola danej  nieruchomości jest powtarzana  - w przeciągu najbliższych kilkunastu dni – tak aby potwierdzić brak nieprawidłowości. Często podczas kontroli wykonywana jest dokumentacja fotograficzna kotłowni i zgromadzonego materiału grzewczego.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który zawiera następujące informacje:
  • rodzaj spalanego w piecu paliwa stałego w dniu kontroli,
  • rodzaj zgromadzonego materiału grzewczego w kotłowni i na terenie nieruchomości w dniu kontroli,
  • sposób przechowywania materiału grzewczego zgromadzonego na terenie nieruchomości w dniu kontroli.
7. W trakcie przeprowadzania kontroli pracownik Urzędu informuje właściciela nieruchomości (lub upoważnioną przez niego osobę) o obowiązujących przepisach w zakresie palenia w piecu i dozwolonych rodzajach materiału grzewczego oraz przekazuje Podręcznik Domowego Palacza tj. broszurę, w której opisane są właściwe metody rozpalania i palenia w piecu węglem i drewnem.
8. Właściciel nieruchomości informowany jest także o możliwości uzyskania dotacji finansowej na wymianę tzw. „kopciucha” i zamontowanie ekologicznego źródła ogrzewania domu w ramach programu CZYSTE POWIETRZE oraz o funkcjonowaniu w Urzędzie Gminy w Lesznowoli PUNKTU KONSULTACYJNEGO tego programu, w którym można uzyskać wszelkie informacje związane z planowaną inwestycją wymiany pieca oraz pomoc w wypełnieniu wniosku.
9. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli palenia przez właściciela nieruchomości odpadami lub materiałem zawierającym farby, lakiery i inne niedozwolone substancje– Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje zgłoszenia tego faktu do Komisariatu Policji w Lesznowoli i wnioskuje o   przeprowadzenie postępowania, ukaranie właściciela mandatem lub skierowania sprawy do sądu powszechnego (jeżeli proceder powtarza się kilkukrotnie).
10. W przypadku odmowy udostępnienia nieruchomości przez jej właściciela w celu przeprowadzenia kontroli paleniska, właścicielowi przekazywana jest informacja o zapisach  artykułu 225 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi: kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.