Podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty w Lublinie Gmina Lesznowola została nagrodzona w Ogólnopolskim Rankingu „Miejsca Edukacyjnych Szans”. Ranking został opracowany przez „Evidence Institute”, który jest niezależną placówką naukową prowadzącą badania naukowe w obszarze edukacji.

Opracowany przez „Evidence Institute” ranking ma trzy składowe. Pierwszą z nich jest zróżnicowanie wyników uczniów na egzaminie ósmoklasisty. Im niższe nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu. Drugą składową są wyniki najsłabszych uczniów w gminie na tym samym egzaminie. Im wyższe są wyniki najsłabszych, tym wyższa pozycja w rankingu. Ostatnia składowa to odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną. Im większy, tym wyższa pozycja w rankingu.

Szacując każdą składową rankingu, badacze odnieśli dane do dochodów własnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca (dane w/g GUS) oraz wskaźnika udziału bezrobotnych (udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców w wieku produkcyjnym – dane GUS o bezrobociu rejestrowanym). W ten sposób gminy, które mają trudniejszą sytuację ekonomiczno-społeczną mogą być porównywane z gminami w obiektywnie lepszej sytuacji.

W analizie wykorzystano dane za ostatnie 4 lata (najnowsze dostępne dane). Końcowa pozycja w rankingu została obliczona jako średnia trzech składowych. Dodatkowo, ze względu na specyfikę funkcjonowania gmin, ranking podzielono na 5 kategorii: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, małe miasta oraz gminy wiejskie.

Gmina Lesznowola znalazła się na II miejscu spośród 1 523 gmin wiejskich, które zostały sklasyfikowane w tegorocznym rankingu.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsze wyróżnienie tej placówki naukowej dla lesznowolskiej oświaty. W 2014 r. uzyskaliśmy VI miejsce wśród wszystkich polskich gmin, w 2017 r. – I miejsce w kategorii gmin do 100 tys. mieszkańców, 2020 r. –
I miejsce w kategorii gmin do 100 tys. mieszkańców (III miejsce wśród wszystkich polskich samorządów).