W Święto Samorządu Terytorialnego - 27 maja - odbyła się Sesja Rady Gminy Lesznowola, podczas której Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik prezentowała Raport o stanie Gminy za 2020 rok. Prezentacja Raportu połączona była z Debatą, w której wzięło udział 14 mieszkańców Gminy (z powodu problemów technicznych z udziału w Debacie zrezygnowała jedna osoba). Debata zakończyła się jednogłośnym udzieleniem wotum zaufania dla Wójt Gminy. Podczas tej samej Sesji Radni głosowali także nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.

Radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę Wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, głosując jednomyślnie – zarówno za udzieleniem wotum zaufania jak i za absolutorium.  W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, jedna osoba była nieobecna. Sesja odbyła się w trybie zdalnym.