Gmina Lesznowola wygrała konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jako jedna z 30 gmin w Polsce stworzy modelowe Centrum Usług Społecznych.W środę 13 stycznia w Urzędzie Gminy Lesznowola odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne z Wójt Gminy Lesznowola, kierownictwem Urzędu i GOPS oraz z ekspertkami z firmy doradczej. Lesznowolskie Centrum Usług Społecznych (CUS), poza usługami świadczonymi aktualnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, będzie realizowało wiele różnorodnych działań z obszaru kultury, turystyki, sportu czy edukacji, integrowało lokalną społeczność oraz wspierało rozwój aktywności obywatelskiej. Duże wsparcie otrzymają osoby niepełnosprawne. W Centrum będą świadczone dla mieszkańców naszej Gminy trzy nowe usługi: Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, Usługi Wytchnieniowe oraz Klub Nasza Rodzina. Rozbudowana zostanie działalność Klubu Seniora. Oferta CUS będzie skierowana także do młodzieży i wolontariuszy. Zadania Centrum będą realizowane w oparciu o współpracę z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnym biznesem.

Realizacja Projektu rusza 1 marca br., a Centrum rozpocznie swoją działalność już we wrześniu 2021 roku. Gmina Lesznowola pozyskała na stworzenie Centrum dofinansowanie w wysokości 3 124 894,15 zł. Projekt Modelowego Centrum Usług Społecznych w Gminie Lesznowola jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja-Rozwój, II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.


Spotkanie w Urzędzie Gminy