Zachęcamy do zapoznania się ze stawkami podatków lokalnych, które będą obowiązywały w naszej Gminie w 2021 roku.








I. Roczna wysokość stawek PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Uchwała Nr 334/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (publ. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020r., poz. 11609)

II. Roczna wysokość stawek PODATKU ROLNEGO

Podstawa prawna: Uchwała Nr 336/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2021 r. (publ. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020r., poz.11611)

 Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r.(M.P. z 2020r. poz. 982) została obniżona z kwoty 58,55 zł  do 37,00 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy w 2021r. Stawka podatku od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych) równa jest 92,50 zł, a od 1 ha fizycznego (dla gruntów nie należących do gospodarstw rolnych) - 185,00 zł.


III. Roczna wysokość stawek PODATKU LEŚNEGO

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 poz. 983)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna, uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. określona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. będąca podstawą do wyliczenia podatku leśnego na 2021r. wyniosła 196,84 zł za 1 m3, a więc stawka podatku leśnego w 2021 r. wynosi 43,30 zł od 1 ha.


IV. Roczna wysokość stawek PODATKU OD ŚRODKÓW TANSPORTOWYCH

Podstawa prawna: Uchwała Nr 335/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.(publ. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 r., poz. 11610)


WPŁATY

Osoby fizyczne mają możliwość dokonania wpłat podatku w terminie płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada na indywidualne rachunki bankowe przypisane podatnikom lub u sołtysów wsi (dotyczy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego).

 

DECYZJE PODATKOWE

Na początku roku tradycyjnie rozpoczniemy wysyłkę nakazów podatkowych na 2021 rok,za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesyłki będą doręczane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli nie otrzymają Państwo przesyłki pocztowej, zawierającej decyzje wymiaru podatku, przed terminem płatności I raty, tj. do 15 marca, prosimy o kontakt w tej sprawie z Referatem Realizacji Podatków i Opłat:

Podatek od środków transportowych płatny w terminach:

  • 1 rata - dnia 15 lutego,
  • 2 rata - dnia 15 września.


Hanna Borowska

Kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat