8 września radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego uchwalili nowy Program Ochrony Powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Przepisy będą obowiązywały w całym województwie, ponieważ zgodnie z oceną stanu powietrza za rok 2018 we wszystkich strefach województwa (aglomeracja warszawska, Płock i Radom, strefa mazowiecka) doszło do przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 i dwutlenku azotu (w przypadku aglomeracji warszawskiej) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. Uwaga - nowy Program Ochrony Powietrza m.in. zakazuje używania kominków w tzw. dni smogowe, czyli dni, kiedy zanieczyszczenie pyłem przekroczy wartość dopuszczalną – 50 ug/m3.


Program Ochrony Powietrza zakłada następujące działania naprawcze:

 • ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej,
 • zwiększanie powierzchni zieleni w wybranych gminach,
 • edukacja ekologiczna,
 • kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej,
 • ograniczanie wtórnej emisji pyłu poprzez czyszczenie ulic na mokro w gminach miejskich, w granicach obszaru zabudowanego 
 • zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach województwa.

W strefie aglomeracji warszawskiej przewidziano dodatkowe działania:

 • zwiększanie powierzchni zieleni, w tym nasadzenia zieleni średniej wzdłuż największych ciągów komunikacyjnych,
 • poprawa jakości taboru komunikacji miejskiej (autobusy o napędzie elektrycznym),
 • rozwój komunikacji tramwajowej,
 • opracowanie raportu dotyczącego możliwości zminimalizowania zatorów i obniżenia emisji dwutlenku azotu na skrzyżowaniach,
 • przygotowanie szczegółowego planu stworzenia i wdrożenia stref ograniczonego transportu w oparciu o normy emisji EURO,
 • przygotowanie systemu monitorowania emisji z transportu (bieżący monitoring wpływu ruchu drogowego na jakość powietrza).


Na dostosowanie się do nowych przepisów  Programu Ochrony Powietrza samorządy i mieszkańcy mają 6 lat.

Więcej na ten temat na stronie Urzędu Marszałkowskiego: https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,8255,nowy-p...