Przypominamy, że przed wykonaniem inwestycji budowlanej należy uzgodnić posiadanie urządzeń melioracyjnych na gruncie i ich przebieg. Uszkodzenie lub zniszczenie istniejących urządzeń melioracyjnych może spowodować zalewanie posesji!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

Melioracje, które wybudowano w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, a nawet przed 1939 rokiem  na terenie Gminy Lesznowola, miały za zadanie polepszenie warunków uprawy gleby i przyśpieszenia prac polowych na wiosnę. Osuszono przy okazji zastoiska wodne i lokalne bagna. W związku z szybką urbanizacją terenów rolniczych przypominamy, że przed wykonaniem inwestycji budowlanej należy uzgodnić posiadanie urządzeń melioracyjnych na gruncie i ich przebieg. Zniszczenie lub uszkodzenie w czasie budów urządzeń melioracyjnych powoduje zalewanie i podtapianie gruntów sąsiednich oraz własnych.

Należy podkreślić, że urządzenia melioracyjne podlegają ochronie prawnej! Niszczenie i uszkadzanie urządzeń melioracyjnych bez pozwolenia wodnoprawnego jest przestępstwem ściganym z mocy prawa na podstawie art. 476.1 oraz art. 477. Ustawy Prawo Wodne.

Gminna Spółka Wodna Lesznowola jest jedynym administratorem urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Lesznowola. W celu uniknięcia problemów związanych z podtopieniami należy na etapie uzgodnień obowiązkowo zgłosić się do siedziby Spółki, która mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Gminnej 60 w Lesznowoli, pok. 1 b. 

Tel. (22) 708 92 48, 504 451 080; e-mail: gsw@lesznowola.pl

Z wyrazami szacunku

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej LesznowolaNa zdjęciu uszkodzone dreny

Przykład budowy bez uzgodnienia melioracyjnego

Skutki zerwania drenów...

Foto. Adam Gawrych