Uwaga! 28 kwietnia rozpoczynamy gminną Akcję kastracji, sterylizacji i czipowiania zwierząt domowych - psów oraz kotów!
KASTRACJA, STERYLIZACJA i CZIPOWANIE ZWIERZĄT DOMOWYCH


  1. Dofinansowanie w wysokości 50%. zabiegów kastracji i sterylizacji, zwierząt domowych (psów i kotów), których właścicielami są Mieszkańcy Gminy Lesznowola.

28 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy akcję kastracji zwierząt domowych, dofinansowaną z budżetu Gminy Lesznowola, na warunkach określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) i uchwałą Nr 256/XXII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2020 roku.

Akcja jest skierowana do Właścicieli psów i kotów, zamieszkałych na terenie Gminy Lesznowola. Miejsce zamieszkania Właściciela ustala się na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego ZAP-3 lub zeznania podatkowego PIT za 2019 r. (pierwsza str. z pieczątką Urzędu Skarbowego) potwierdzone jednym z wymienionych dokumentów.

Celem akcji jest popularyzacja kastracji i sterylizacji jako najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia populacji zwierząt domowych (psów i kotów), co w efekcie zmniejszy liczbę zwierząt bezdomnych, a w szczególności tych trafiających do schronisk. Ponadto psy i koty pozbawione możliwości rozmnażania się są łagodniejsze i mają mniejsze skłonności do włóczęgostwa.

Akcja prowadzona będzie przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola od dnia 28 kwietnia 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku, lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na to zadanie.

ZASADY AKCJI KASTRACJI I STERYLIZACJI ZWIERZĄT DOMOWYCH

Dofinansowanie zabiegu przysługuje Właścicielowi tylko do jednego zwierzęcia domowego. Warunkiem przystąpienia do akcji kastracji zwierząt jest złożenie WNIOSKU WŁAŚCICIELA O WYKONANIE ZABIEGU KASTRACJI PSA/KOTA w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola na adres e-mailowy: rsr@lesznowola.pl lub za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

Uwaga!

We wniosku należy podać:

  • wagę psa/kota,
  • wskazać Gabinet Weterynaryjny, w którym Wnioskodawca zamierza zgłosić się z własnym zwierzęciem na wykonanie zabiegu kastracji lub sterylizacji.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Lesznowola.

Osobie, która złoży wniosek zostanie wystawione – SKIEROWANIE NA WYKONANIE ZABIEGU KASTRACJI/STERYLIZACJI PSA/KOTA DOFINANSOWANEGO W 50% PRZEZ GMINĘ LESZNOWOLA i przesłane do Gabinetu Weterynaryjnego, wskazanego we wniosku. Właściciel zwierzęcia w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, zgłosi się do wybranego Gabinetu w celu ustalenia terminu wykonania zabiegu kastracji/sterylizacji psa lub kota.

Za wykonany zabieg, gabinet weterynaryjny pobierze 50% ceny od Właściciela. Usługi dodatkowe, wykraczające poza standard zabiegu będą finansowane przez Właścicieli zwierząt.

       

          2. Bezpłatny zabieg oznakowania zwierząt domowych właścicielskich (czipowanie)

Zabieg elektronicznego oznakowania zwierząt domowych (czipowanie) jest bezpłatny, w całości finansowany przez Samorząd Gminy Lesznowola.

Warunkiem bezpłatnego oznakowania zwierząt domowych jest:

  • wypełnienie wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania zwierzęcia (dostępny w załączniku  na dole strony) i przekazanie do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa na adres e-mailowy: rsr@lesznowola.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

Do wniosku należy załączyć kserokopię potwierdzenie zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola - zgłoszenie identyfikacyjne ZAP-3 lub PIT za 2019 r. (pierwsza str. z pieczątką Urzędu Skarbowego) potwierdzone jednym z wymienionych dokumentów.

  • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa prześle zgłoszenie do Gabinetu Weterynaryjnego wskazanego we wniosku. Właściciel w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu), zgłosi się do tego wybranego Gabinetu w celu ustalenia terminu wykonania zabiegu elektronicznego znakowania psa lub kota.

UWAGA - Właściciel zwierzęcia zgłaszając się ze zwierzęciem do gabinetu weterynaryjnego zobligowany jest do okazania książeczki zdrowia (pies powinien być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie), lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia.

Załączniki: Wnioski, tabela cen, wykaz Gabinetów Weterynaryjnych.