Zapraszamy Mieszkańców Gminy Lesznowola do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących gospodarki odpadami. Konsultacje będą przeprowadzane przez Radnych i Sołtysów Gminy Lesznowola, w terminie do 11 stycznia 2020 roku.

Tematem konsultacji będą następujące kwestie:

1. Częstotliwości odbioru odpadów dla poszczególnych frakcji w danym rodzaju zabudowy.

2. Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wnioski z przeprowadzonych konsultacji powinny wpłynąć do dnia 11 stycznia 2020 r. na adres mailowy rok@lesznowola.pl Pomogą one w dostosowaniu częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych do Państwa oczekiwań w kontekście opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, doprecyzowaniu założeń do nowego przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola, co w rezultacie będzie miało wpływ na wysokość stawki opłaty.