Urząd Gminy Lesznowola uprzejmie informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2019 r.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  Warszawie  wydała  orzeczenie  w sprawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z Piaseczna na wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola.  

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w całości oraz uznała, iż Urząd Gminy Lesznowola przeprowadził postępowanie przetargowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a wszystkie zarzuty   podniesione w odwołaniu  przez  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Piaseczno  Sp. z o.o.
z Piaseczna są bezzasadne.

Wobec oddalenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą zostanie w najbliższym czasie zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Spółką „JARPER” z Kolonii Warszawskiej, której oferta została uznana w postępowaniu przetargowym za najkorzystniejszą.  

Przedmiotowa umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. tj. 16 miesięcy.