Informacja w sprawie zmiany wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola.


Lesznowola, 12 lipca 2019 r.


Szanowni Państwo,
Właściciele nieruchomości w Gminie Lesznowola!

        

         Zgodnie z podjętą uchwalą, od 1 września 2019 r.  zmieni się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ponoszona jest przez właścicieli nieruchomości.

Po zmianie ponoszone przez Państwa opłaty będą się kształtowały następująco:

  • dla nieruchomości zamieszkałych za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny: 11,85 zł za 1 m3 zużytej wody (dotychczasowa stawka 4,00 z/m3 – wzrost o 7,85 zł/ m3);
  • dla nieruchomości zamieszkałych za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny: 23,70 zł za 1 m3 zużytej wody (dotychczasowa stawka 8,00 zł/m3 - wzrost o 15,70 zł/m3).

Podwyżka ta spowodowana jest m.in. lawinowo rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz wzrostem opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów ze 170 zł/t w roku bieżącym do 270 zł/t w 2020 r.

        Miesięczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola wzrósł już w kwietniu br. roku z 486 395 zł brutto do kwoty 700 000 zł brutto, kiedy to Gmina Lesznowola w celu zabezpieczenia ciągłości odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy zawarła porozumienie i podpisała aneks do umowy Nr RZP.272.5.05.14.2017. W związku z podpisanym aneksem, okres obowiązywania umowy został skrócony do dnia 31 lipca 2019 r. i Gmina ogłosiła przetarg. W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. wpłynęły 4 oferty. Wśród złożonych ofert, najniższa zaoferowana cena jest wyższa o 482 114 zł/ mies. brutto w stosunku do ceny wynikającej z aneksu do obowiązującej obecnie umowy.

       Biorąc więc pod uwagę wzrost kosztów w okresie obowiązywania aneksu do umowy tj. od 1 kwietnia do 31 lipca br. oraz kolejny, duży wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, który wynika z przedstawionej najtańszej oferty cenowej na okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., w celu zbilansowania dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, konieczne jest podwyższenie dotychczasowej stawki opłaty.  Warto podkreślić, że obowiązek zbilansowania dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza to, że Gmina nie może dopłacać z budżetu do tego systemu, zaś koszty ponoszone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pokrywane są wyłącznie z opłat wnoszonych przez Mieszkańców.  

Poniżej prezentujemy tabelę ze stawkami opłat dla Właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w zależności od ich sposobu zbierania i odbierania.        Przedstawione powyżej stawki opłaty wymagają akceptacji Regionalnej Izby Obrachunkowej i ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają Państwo pocztą, listem poleconym, bez konieczności składania nowych deklaracji.

Uprzejmie proszę zatem o zrozumienie i terminowe regulowanie wpłat.


Z wyrazami szacunku

(-) Iwona Pajewska-Iszczyńska

  Zastępca Wójta Gminy Lesznowola