17 grudnia odbyły się wybory do Lesznowolskiej Rady Seniorów. Nowo wybrana Rada składa się z 15 osób, a jej kadencja będzie trwała 4 lata. Rada będzie wspierała swoją wiedzą i doświadczeniem lesznowolski samorząd we wszystkich sprawach związanych z seniorami.

Skład Lesznowolskiej Rady Seniorów

Zenon Gawrych, Marian Lasota, Jerzy Klimek, Marianna Rybarczyk, Alicja Skowrońska-Marczuk, Marian Pasek, Janina Chmielewska, Stanisława Kondracka, Hanna Cudowska, Marian Granowicz, Hanna Jóźwiak, Krystyna Mastalerczuk, Hanna Dąbrowska, Hanna Liwińska, Anna Sobczak. 


Lesznowolski samorząd od lat podejmował liczne inicjatywy przeznaczone dla  najstarszych mieszkańcom gminy. Powołanie Rady Seniorów, która będzie ciałem doradczym reprezentującym interesy swojego środowiska, to kolejna z nich. Rada będzie konsultowała politykę senioralną Gminy i opiniowała projekty aktów prawa miejscowego dotyczące seniorów. Do jej zadań będzie należało także integrowanie środowiska, budowanie wolontariatu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.

W skład Lesznowolskiej Rady Seniorów weszło 15 osób spośród 23 kandydatów. Wybory odbyły się 17 grudnia br. w Urzędzie Gminy. Członkiem Rady mogła zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 60 lat i jest zameldowana na terenie gminy. Ponadto, kandydat do Rady musiał się wykazać rekomendacją którejś z organizacji pozarządowych  działających na rzecz seniorów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora lub przedstawić listę poparcia podpisaną przez 20 osób w wieku senioralnym. Podczas zebrania wyborczego kandydaci do Rady osobiście zaprezentowali swoje kandydatury, a następnie głosowali na kartach oddając głos na maksymalnie 15 osób z 22 znajdujących się na liście (jedna osoba zrezygnowała przed wyborami).
Inauguracyjne posiedzenie Lesznowolskiej Rady Seniorów odbędzie się na początku stycznia.