W piątek 23 listopada odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Lesznowola, podczas której wybrani na pięcioletnią kadencję Radni odebrali zaświadczenia o wyborze, złożyli uroczyste ślubowanie oraz wybrali Prezydium Rady Gminy. Uroczyste ślubowanie złożyła Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która tym samym rozpoczęła szóstą kadencję na stanowisku Wójta Gminy Lesznowola.

Uroczystą Sesję Rady Gminy otworzył Radny Senior - Jerzy Wiśniewski, który do momentu wyboru nowego Przewodniczącego Rady prowadził obrady. Zaświadczenia o wyborze na Radnego wręczała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Dorota Czajkowska. Następnie Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Po odebraniu zaświadczenia o wyborze oraz ślubowaniu, głos zabrała Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że samorząd to praca zespołowa, gdzie ważny jest wzajemny szacunek, kultura procedowania, umiejętność określania priorytetów i sztuka budowania kompromisów. Pragnę życzyć nam aby takie postawy nadal wyróżniały lesznowolski samorząd, a w konsekwencji były gwarancją potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców - podsumowała pani Wójt. 

Do dobrej i owocnej współpracy nawiązała także Bożenna Korlak, która została wybrana na Przewodniczącą Rady Gminy. Wybrano również  Wiceprzwodniczącego Rady Gminy. W tej kadencji Radni zadecydowali o powołaniu dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali pani Anna Lasek i pan Łukasz Grochala.   

Podczas pierwszej sesji Radni zgłosili również powołanie dwóch klubów - Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Klubu Koalicji Obywatelskiej. 


Nowo wybrani Radni odbierają zaświadczenia o wyborze na Radnego od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej

 


Radny Senior odczytuje tekst ślubowaniaRadni podczas ślubowania

 


Zaświadczenie o wyborze na Wójta oraz gratulacje dla Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik