dot. wykazu nieruchomości, na których istnieją garaże (część dz. 1/217), położonej w obrębie KPGO Mysiadło, przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy

 Lesznowola, dnia 12 września 2018 r.


INFORMACJA


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018., poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola wykaz nieruchomości, na których istnieją garaże (część dz. 1/217), położonej w obrębie KPGO Mysiadło, przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy 671/XLVII/2018  z dnia 9 sierpnia 2018r.
          Niniejszy wykaz jest podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, zamieszczenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl na okres 21 dni.


Z up. Wójta

Iwona Pajewska–Iszczyńska

Zastępca Wójta 

   Lesznowola, dnia 12 września 2018 r.

  

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM DOTYCHCZASOWEMU DZIERŻAWCY


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lesznowola   Nr 671/XLVII/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.

1) Przedmiotem dzierżawy jest 1 miejsce garażowe o pow.18m2  o wymiarach 3m x 6m 

    (część działki nr 1/217 – KPGO Mysiadło).

- okres dzierżawy – 30 kwietnia 2031 r.,

- wysokość czynszu miesięcznego - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych),  

  do której zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%,

2) Zasady aktualizacji opłat - wysokość czynszu będzie raz w roku waloryzowana o wskaźnik

    wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

3) Termin wnoszenia opłat – czynsz będzie płatny w okresach półrocznych z góry do 31 grudnia

    za I półrocze, do 30 czerwca za II półrocze w kasie urzędu Gminy Lesznowola lub na rachunek

    bankowy podany na fakturze.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu,    a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Lesznowola www.lesznowola.plZ up. Wójta

Iwona Pajewska–Iszczyńska

Zastępca Wójta