Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31.01.2018 r. ustalony został „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola”.


Szanowni Państwo Rodzice dzieci niepełnosprawnych!


W związku z rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2018 r. rekrutacją do Publicznych Przedszkoli w Gminie Lesznowola na rok szkolny 2018/2019 informujemy, że Gminne Przedszkole w Mysiadle prowadzi rekrutację do oddziałów integracyjnych.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu Gminy Lesznowola przyjmowane będą na podstawie złożonego wniosku, do którego należy dołączyć, oprócz innych wymaganych dokumentów, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola.


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji zostaną zamieszczone na stronach internetowych Gminny Przedszkoli, Szkół Podstawowych oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.