Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lesznowola !

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 1098/17 z dnia 6 czerwca 2017r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie udzielił Gminie promesy
na dofinansowania w formie dotacji zadania pn.:

„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

W związku z powyższym informujemy, że w dniach od 6 – 13 lipca 2017 r. gazownicy, wyznaczeni przez Urząd, przeprowadzać będą w Państwa domach audyt techniczny mający
na celu:

  1. ostateczne potwierdzenie deklaracji uczestnictwa Państwa w programie,
  2. ostateczne potwierdzenie rodzaju planowanego do zakupu pieca (dwufunkcyjny lub jednofunkcyjny) oraz jego parametrów,
  3. określenie warunków technicznych montażu pieca.

Gazownicy przeprowadzający audyt techniczny przedstawią także Państwu umowę
na partycypację w kosztach zakupu pieca w wysokości 25% ceny zakupu (wzór umowy przedstawiamy Państwu w załączniku).

Zaliczkę w wysokości 1000 zł na poczet zakupu kotła należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy:

55 8022 0000 0000 0257 2000 0018

z dopiskiem „ZALICZKA NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI W GMINIE LESZNOWOLA, IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MONTAŻU PIECA” do dnia 14 lipca 2017 r. (data wpływu)

Umowę będą mogli Państwo podpisać podczas przeprowadzania audytu technicznego
lub podpisaną dostarczyć do kancelarii Urzędu do dnia 18 lipca 2017 r.

Na podstawie przeprowadzonego w Państwa domach audytu technicznego Urząd przygotuje konkretne zamówienie na ściśle określoną ilość kotłów i rozpocznie postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania tj. dostawcy kotłów.

Po wyborze wykonawcy zadania Gmina podpisze umowę na zakup i dostarczenie kotłów
do Państwa domów.

Jednocześnie przypominamy, że

  • wszystkie koszty niekwalifikowane inwestycji (tj. opinia kominiarska dotycząca przystosowania kotłowni i przewodu kominowego do instalacji pieca gazowego, koszt przygotowania dokumentacji technicznej, demontaż starej instalacji źródła ciepła, zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni, wkład kominowy, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u, koszt przyłącza do sieci, rozruch technologiczny instalacji i urządzeń, koszt nadzoru nad realizacją inwestycji) nie są objęte dotacją,
    w związku z powyższym muszą zostać poniesione przez uczestnika programu
    ,
  • trwałość projektu wynosi 5 lat tj. w tym okresie nie można dokonywać modernizacji pieca,
  • otrzymany piec należy zamontować najpóźniej do dnia 31 października 2017 r.

Z uwagi na wyznaczenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie krótkiego terminu na złożenie przez Gminę aktualizacji wniosku szczegółowego po podpisaniu umowy z wykonawcą zadania, bardzo prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych terminów.

Pliki do pobrania