Wychodząc naprzeciw Państwa  oczekiwaniom, publikujemy krótką informację dotyczącą podatku od nieruchomości.Szanowni Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, Organ podatkowy może dokonywać weryfikacji danych jakie znajdują się w ewidencji podatkowej ze stanem faktycznym na gruncie, między innymi  pod kątem podatków lokalnych, w tym podatku  od nieruchomości. Odbywa się to poprzez delegowanie upoważnionych pracowników do podejmowania czynności sprawdzających. Pracownicy ustalają  w terenie, czy istniejące budynki, budowle, grunty  zostały zgłoszone do opodatkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czynności takie są przeprowadzane w każdej miejscowości i dotyczą wszystkich Podatników.

Wychodząc naprzeciw Państwa  oczekiwaniom,  poniżej publikujemy krótką informację dotyczącą podatku od nieruchomości.

Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach  lokalnych z 12.01.1991 roku,   (ostatnie zmiany weszły w Dz.U. z 2016 roku, poz. 716 ) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:  

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku gruntów i budynków podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia mierzona w metrach kwadratowych. W przypadku budowli określają ją, co do zasady, formalne dane z ewidencji księgowej podatnika.

Szczególnie na ten ostatni element chcemy zwrócić Państwa uwagę. Definicja budowli została określona w Ustawie prawo budowlane ( Ustawa z 7 lipca 1994 r, ostatnie zmiany 08.03.2016. poz. 290). Jest ona dość rozbudowa i jedno pojęcie, tłumaczone jest kolejnym zawartym w słowniku tej ustawy, dlatego na  potrzeby podatku, w dużym uproszczeniu,  przekazujemy własną definicję, zastrzegając, że w razie jakichkolwiek wątpliwości podstawę stanowi definicja zawarta w ustawie. Tak więc, przez budowlę należy rozumieć między innymi urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe  i place pod śmietniki (katalog budowli nie jest zamknięty, są to tylko przykłady).  Jeszcze raz podkreślamy, że budowle są opodatkowane  tylko wtedy,  gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osobami  zobowiązanymi  do zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania   co do zasady są  Właściciele nieruchomości, ale są wyjątki które odnoszą się właśnie do wyżej opisanych budowli, które mogą zostać zgłoszone do opodatkowania przez właściciela budowli a nie właściciela nieruchomości.

Osoby fizyczne powinny złożyć informację o nieruchomościach, obiektach budowlanych na formularzu obowiązującym w danej gminie w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności które mają wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Może to nastąpić  na przykład  w wyniku kupna/sprzedaży nieruchomości.  Fakt rozpoczęcia użytkowania budynku lub złożenie dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie ( art.6.pkt.6 ustawy o podatkach lokalnych) także powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Nie sposób wymienić wszystkie okoliczności, podajemy te najczęściej występujące.

Mamy nadzieję, ze powyższa informacja przybliżyła  Państwu temat podatku od nieruchomości i odpowiedziała na nurtujące wątpliwości.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu bezpośredniego w Urzędzie Gminy w pokojach nr 6, 8 i 15, drogą e-mailową na adres  podatki@lesznowola.pl  lub  telefoniczną pod  numerem 22 7089 142 /108. Chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień.


Referat Realizacji i Egzekucji Podatków


Przykłady nieruchomości, które należy opodatkować


Dom


Grunt


Plac parkingowy