Pragnę Państwa poinformować, iż w dniu 28 maja 2015r. została wydana decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie unieważnienia decyzji komunalizacyjnej z dnia 22 kwietnia 2011r. Wojewody Mazowieckiego w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Lesznowola nieruchomości o pow. 83,5736 ha, położonych w Mysiadle.

Decyzja ta nie jest ostateczna.

Gmina podjęła przysługujące jej zgodnie z prawem czynności prawne w celu usunięcia z obrotu prawnego przedmiotowej decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Ponadto pragnę podkreślić, iż decyzja komunalizacyjna Wojewody Mazowieckiego jest ostateczna, co oznacza, że Gmina Lesznowola jest właścicielem przedmiotowych gruntów.

Z wyrazami szacunku
(-) Maria Jolanta Batycka Wąsik