W związku z realizacją przez Gminę Lesznowola projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola", Wójt Gminy ogłasza nabór wniosków

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
w Gminie Lesznowola"

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Lesznowola, dn. 28.01.2015r.

OSTATNIE DNI REKRUTACJI!
Gmina Lesznowola realizuje Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola", którego celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu (komputer + łącze internetowe) dla 80 gospodarstw domowych z terenu Gminy Lesznowola.

GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ:
- Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i gimnazjach z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w 2014 roku nie przekroczył 1299,07 zł.

- Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym - bez kryterium dochodowego.

- Dzieci do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością.

- Osoby powyżej 50`tego roku życia, z rodzin w których dochód netto na osobę w rodzinie w grudniu 2014 roku nie przekroczył 844,45 zł.

- Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, uprawnione do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych lub pomocy społecznej.

Zapraszamy do punktu informacyjnego w U.G Lesznowola pok. nr 7, tel. 22 7089146.

W związku z realizacją przez Gminę Lesznowola projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola", którego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu wraz ze sprzętem komputerowym dla 80 gospodarstw domowych z terenu Gminy Lesznowola zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, Wójt Gminy ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w ramach rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do projektu.

Wsparcie w ramach projektu mogą uzyskać:
• gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe,
• osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym,
• dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
• osoby z grupy 50 + spełniające kryterium dochodowe,
• dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin spełniające kryterium dochodowe.

Wsparcie dla uczestników obejmuje:
• zakup zestawów komputerowych z dostępem do Internetu,
• szkolenia z podstaw obsługi komputera oraz podstaw Internetu i poczty elektronicznej.

Udział w projekcie jest bezpłatny (warunkiem uczestnictwa jest nieposiadanie podłączenia do sieci Internet oraz nieposiadanie komputera albo posiadanie komputera o parametrach niewystarczających do efektywnego korzystania z Internetu).


Formularze Zgłoszeniowe oraz Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie dostępne są w Urzędzie Gminy Lesznowola oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola www.lesznowola.pl.

Wszelkie informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Lesznowoli czynnym w godzinach pracy Urzędu (pon. 9.30-17.30, wt.-pt. 8.00-16.00).

Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Lesznowola (Kancelaria)
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola

Termin składania wniosków:
od 7 do 30 stycznia 2015 roku


W załącznikach na dole strony do pobrania znajdują się: informacja o naborze, formularz zgłoszeniowy, regulamin rekrutacji oraz umowa z uczestnikami.