Wybierz język:

Aktualności

Aktualności

 

 

Jak segregować odpady komunalne

Odpady komunalne będą odbierane przez firmę SITA PIASECZNO od dnia 1 marca 2014 r.   

POJEMNIK NA SZKŁO – zielony. WRZUCAMY: opakowania szklane: butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach. Powinny być one pozbawione metalowych nakrętek i kapsli, które powinny się znaleźć w pojemniku na pozostałe materiały
opakowaniowe.

POJEMNIK NA INNE MATERIAŁY OPAKOWANIOWE - czerwony papier, plastik, metal, wielomateriałowe, zużyta odzież. WRZUCAMY: papier: gazety, katalogi, zeszyty, prospekty, kartony, tekturę, opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po mleku, soku), wszystkie tworzywa sztuczne w tym zgniecione butelki po napojach typu PET, puste butelki plastikowe po kosmetykach, środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, kefirach, serkach, złom żelazny, złom metali kolorowych (np. stare nożyczki, zabawki, kapsle, nakrętki metalowe), folię i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach i konserwach oraz drobny złom), zużytą odzież.

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE – czarny WRZUCAMY: wszystko
to, czego nie możemy wrzucić do dwóch wyżej omówionych pojemników: resztki pożywienia, porcelanę talerze, opakowania po dezodorantach, styropian opakowaniowy, gumę, popiół węglowy, artykuły higieniczne (np. pampersy, waciki, patyczki higieniczne, watę), potłuczone szyby, śmieci uliczne, zabrudzony tłusty papier, butelki i inne opakowania po olejach spożywczych.

WORKI NA ODPADY ZIELONE – brązowe WRZUCAMY: ulegające biodegradacji odpady powstające w wyniku uprawiania i pielęgnacji terenów zieleni odpady pochodzenia roślinnego z ogrodów, zieleńców, targowisk czy cmentarzy. W szczególności są to trawa, chwasty, liście, zwiędłe kwiaty oraz drobne gałązki drzew i krzewów (o długości około 20 cm i grubości około 1,5 cm; większe gałęzie i konary należy rozdrobnić).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są posegregowane frakcje opakowaniowe odpadów komunalnych, takich jak: szkło, papier, plastik, butelki PET, metale i ich stopy, odpady biodegradowalne (tzw. zielone), zużyte opony, meble, wykładziny, dywany, materace i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne: opakowania po farbach i lakierach, opakowania po środkach chemicznych np.: aerozolach, środkach ochrony roślin: herbicydach, fungicydach oraz insektycydach, opakowania po przeterminowanych lekach i leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt RTV i AGD, komputery i akcesoria komputerowe, żarówki, świetlówki, lampy kineskopowe, baterie i akumulatory, wózki dziecięce, suszarki na pranie.

Uwagi dotyczące pojemników i worków:

• mieszkańcy sami wyposażają się w pojemniki i worki
• pojemniki lub worki muszą być dostosowane do odpadów komunalnych,
• worki powinny być na tyle wytrzymałe, aby się nie porwały i można było je załadować do śmieciarki,
• jeżeli pojemniki lub worki są w innych kolorach niż opisane powyżej należy je oznaczyć przez naklejenie odpowiedniego opisu,
• odpady zielone powinny być zbierane w workach
• do obowiązków mieszkańca należy utrzymanie pojemników w odpowiednim sanitarnym i technicznym.
 

Lesznowola, 02.01.2014r.

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

Na chwilę obecną, po zaskarżeniu przetargu w Krajowej Izbie Odwoławczej, podpisaliśmy umowę na dwa miesiące styczeń i luty z firmą Jarper. Po tym okresie zostanie podpisana umowa z operatorem wybranym w drodze przetargu na dwa lata. Zachęcamy do zapoznania się z informacją o zasadach prawidłowej segregacji i odbioru odpadów, które funkcjonują w naszej gminie - KARTA INFORMACYJNA 2014 - do pobrania na dole strony.

 

Nowe, NIŻSZE stawki za odbiór odpadów

 

Lesznowola 25.10.2013.

Szanowni Państwo!
Uchwałą Nr 397/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013 r. obniżyliśmy stawki opłat za 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości stanowiącą podstawę do opłaty za odpady komunalne w nieruchomości zamieszkałej. Stawki te wynoszą:
3,20 zł za 1m3 zużytej wody w nieruchomości, na której odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
5,80 zł za 1m3 zużytej wody w nieruchomości, na której odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny;
Deklarację mogą Państwo składać od 4 listopada br.:
• osobiście w poniedziałki od 9:30 do 17:30 lub we wtorki, środy, czwartki i piątki od 8:00 do 16:00:
 w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Łazy na ul. Przyszłości 8,
 w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
• przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
05-506 Lesznowola,
• drogą elektroniczną wówczas przesłane deklaracje muszą być potwierdzone:
 profilem zaufanym ePUAP,
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dla określenia miesięcznej opłaty za odpady komunalne prosimy o wpisanie średniego miesięcznego zużycia wody
w gospodarstwie domowym, obliczonym na podstawie ostatniego okresu rozliczeniowego . Do obowiązku Mieszkańca należy sprawdzanie i bieżąca kontrola stanu zużywanej wody. Jednocześnie przypominamy, że Mieszkaniec zobowiązany jest do aktualizacji danych w deklaracji. Każda zmiana spowodowana zmianą zużycia wody lub stawki zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) wymaga złożenia zmiany danych w deklaracji.
Pragniemy przypomnieć, aby deklaracja była ważna i mogła być użyta do określenia nowych niższych płatności powinna być prawidłowo wypełniona na nowym, załączonym druku oraz złożona w miesiącu, od którego ma obowiązywać. Oznacza to, iż jeśli chcą Państwo zapłacić niższą opłatę za listopad deklarację należy złożyć w listopadzie. W deklaracji wszystkie pola powinny być czytelnie wypełnione. Trzeba wpisać wyliczoną kwotę opłaty w części G poz. 30, która powinna być zaokrąglona do pełnych złotówek w następujący sposób: do 49 groszy zaokrąglamy w dół od 50 groszy w górę.
Zmiany danych w deklaracji może dokonać tylko osoba składająca pierwszą deklarację. Zmiana stawek nie wpływa na opłatę za poprzednie miesiące. Należy wpłacić taką kwotą jaka była zdeklarowana w deklaracji.
Opłat za odpady komunalne należy dokonywać w banku, na poczcie, przez internet, w kasie Urzędu Gminy Lesznowola na indywidualny nr konta wpisując: imię, nazwisko, adres nieruchomości z której odbierane
są odpady komunalne, kwotę wpłaty jaką Państwo zadeklarowali w ostatniej deklaracji i miesiąc za który dokonywana jest wpłata. Wpłatę należy kierować do Urzędu Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola.

Kontakt: REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Łazy ul. Przyszłości 8.
E- mail: rok@lesznowola.pl, tel.: 22-700-01-01 do 06,
 

 

Odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci

Harmonogram MOBILNEGO odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców gminy - już wkrótce.

 

Informacja o obniżeniu stawek za odbiór odpadów

• Uchwała o obniżeniu stawek została podjęta przez Radę Gminy Lesznowola. Nowe niższe stawki wejdą w życie po uzgodnieniu z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewidywany termin obowiązywania nowych stawek to koniec sierpnia br. Wówczas będą Państwo musieli złożyć nowe deklaracje dotyczące odpadów komunalnych, aby obniżyć koszty ponoszonych opłat. Do czasu złożenia nowej deklaracji będzie obowiązywała stawka zadeklarowana przez Państwa w pierwszej deklaracji.

• W najbliższym czasie dostaną Państwo pocztą indywidualny nr konta wraz z przypomnieniem zadeklarowanej kwoty miesięcznej opłaty za odpady komunalne. Kwotę tę należy uiszczać do 10 dnia następnego miesiąca (za miesiąc lipiec do dnia 10 sierpnia).
 

Dane teleadresowe Referat Gospodarki Odpadów Komunalnych
Urzędu Gminy Lesznowola

 

Łazy ul. Przyszłości 8

Centrala telefoniczna: 22/ 700 01 02; 22/ 700 01 03; 22/ 700 01 04
 

Główny Specjalista: Andrzej Grygiel

Tel. komórkowy: 728 665 991
 

Inspektor: Lech Kilanowski - reklamacje

Tel. komórkowy: 728 665 992

Tel. wew.: 102

Inspektor: Katarzyna Jankowska – informacja o stanie kont

Tel. wew.: 103

Podinspektor: Mariusz Uljasz – informacja o deklaracjach

Tel. wew.: 104
 

Stażysta: Karol Sokołowski – informacje

Tel. wew.: 105

Joanna Kaczmarek, Magdalena Szubert – wprowadzanie danych

Tel. wew.: 106
 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Lesznowola

Harmonogramy dla poszczególnych miejscowości znajdują się TUTAJ (kliknij) - w formie plików do pobrania - na dole strony.


 

Nowe zasady odbioru odpadów

Od 1 marca 2014 odbiorem odpadów komunalnych z terenu naszej gminy będzie się zajmowała firma SITA Piaseczno.     

 

 
  Śmieci po nowemu

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. w sposób właściwie rewolucyjny przebudowała system prawny dotyczący postępowania z odpadami komunalnymi.
W nowym systemie Gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady komunalne i sama będzie kształtować sposób gospodarowania odpadami na swoim terenie.
Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali), zmniejszenie ilości dzikich wysypisk oraz procederu palenia śmieci w domowych kotłowniach.
Przejęcie „władztwa nad odpadami komunalnymi” oznacza dla Naszej Gminy konieczność podjęcia i realizowania szeregu działań o charakterze organizatorskim, umożliwiających powstanie i właściwe funkcjonowanie systemu postępowania z odpadami.
Rada Gminy Lesznowola w drodze uchwały podjęła decyzję, że odpady komunalne będą odbierane ze wszystkich położonych na terenie gminy nieruchomościach, zarówno zamieszkałych, jak też niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, właściciele działek letniskowych, ogrody działkowe) i system ten zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku.

Na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2012 r. dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można było uzależnić od:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość,
2) ilości zużytej wody,
3) powierzchni nieruchomości,
4) bądź wprowadzić jedną opłatę od gospodarstwa domowego.
Po dokonaniu wnikliwej analizy wszystkich metod przyjęto rozwiązanie optymalne dla uwarunkowań Gminy Lesznowola, czyli kryterium ilości wody zużytej na nieruchomości.
Ze względu na dużą liczbę osób nie zameldowanych (ok. 7000) inne kryteria byłyby niesprawiedliwe.

Zaleta tej metody przekłada się na ilość osób mieszkających na danej nieruchomości, nawet w przypadku czasowych zmian liczby mieszkańców oraz daje możliwość weryfikacji danych wynikających ze wskazań wodomierza. W przypadku posesji niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uzależniona od wielkości pojemnika. Za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata będzie niższa o 33,34 %. Taka opłata ma stanowić motywację dla Mieszkańców i zachęcać do selektywnego gromadzenia odpadów.
Priorytetem Gminy było, aby przy możliwie najniższej opłacie ponoszonej przez mieszkańców zagwarantować najwyższą jakość usług.

Ogłoszono przetarg, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie świadczył na terenie Gminy usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów gromadzonych w sposób selektywny. Wyniki przetargu podane zostaną Państwu na stronach internetowych Urzędu oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przesądziła, że wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi na podstawie samoobliczania. Oznacza to, że każdy Mieszkaniec Gminy posiadający tytuł prawny do nieruchomości, zobowiązany będzie wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, samodzielnie ustalić jej wysokość, a następnie bez wezwania organu, uiścić należność do Gminy. Uchwałą z dnia 14 grudnia 2012 roku Rada Gminy Lesznowola przyjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty.
Niebawem otrzymacie Państwo druki deklaracji. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 30 kwietnia br. w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa. Weryfikacja informacji zawartych w deklaracji będzie prowadzona m. in. na podstawie bazy danych dotyczących podatku od nieruchomości, ewidencji gruntów i budynków, ewidencji ludności a także danych z Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego odnośnie zużycia wody na terenie danej nieruchomości.
Na marcowym posiedzeniu Rada Gminy Lesznowola procedowała uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Lektura tej uchwały pozwoli Państwu się zorientować, że wszystkie odpady wytworzone na nieruchomości zostaną w ramach opłaty odebrane od Państwa przez Gminę.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Lesznowola będzie funkcjonował w oparciu o następujące uchwały – dostępne na stronach internetowych Urzędu www.lesznowola.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej:
1. W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Lesznowola.
2. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, wyboru stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady.
3. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
5. W sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady .

Szanowni Państwo !
Wszyscy z pewnością mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu w Gminie Lesznowola nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zyskamy czyste powietrze, ulice i pobocza, podwórka i strychy... a także pachnący, zielony las, do którego spacer będzie czystą przyjemnością.

Z wyrazami szacunku

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola


Bożenna Korlak

Przewodnicząca Rady Gminy