Wybierz język:

56

56

Dane teleadresowe Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Urzędu Gminy Lesznowola

  Łazy ul. Przyszłości 8

Centrala telefoniczna: 22/ 700 01 02; 22/ 700 01 03; 22/ 700 01 04

 

Główny Specjalista: Andrzej Grygiel

Tel. komórkowy: 728 665 991

Inspektor: Lech Kilanowski - reklamacje

Tel. komórkowy: 728 665 992

Tel. wew.: 102

Inspektor: Katarzyna Jankowska – informacja o stanie kont

Tel. wew.: 103

Podinspektor: Mariusz Uljasz – informacja o deklaracjach

Tel. wew.: 104

Stażysta: Karol Sokołowski – informacje

Tel. wew.: 105

Joanna Kaczmarek, Magdalena Szubert – wprowadzanie danych

Tel. wew.: 106

 
UWAGA -  obowiązujące od 1 marca oraz 22 kwietnia  br. harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości znajdują się na dole strony.  W kwietniu odbieramy dodatkowo odpady zielone - 
harmonogram do pobrania na dole strony.

 

 
Lesznowola 25.10.2013.

Szanowni Państwo!
Uchwałą Nr 397/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013 r. obniżyliśmy stawki opłat za 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości stanowiącą podstawę do opłaty za odpady komunalne w nieruchomości zamieszkałej. Stawki te wynoszą:
3,20 zł za 1m3 zużytej wody w nieruchomości, na której odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
5,80 zł za 1m3 zużytej wody w nieruchomości, na której odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny;
Deklaracje powinni Państwo złożyć w listopadzie 2013 r.
• osobiście w poniedziałki od 9:30 do 17:30 lub we wtorki, środy, czwartki i piątki od 8:00 do 16:00:
 w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Łazy na ul. Przyszłości 8,
 w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
• przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
05-506 Lesznowola,
• drogą elektroniczną wówczas przesłane deklaracje muszą być potwierdzone:
 profilem zaufanym ePUAP,
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dla określenia miesięcznej opłaty za odpady komunalne prosimy o wpisanie średniego miesięcznego zużycia wody
w gospodarstwie domowym, obliczonym na podstawie ostatniego okresu rozliczeniowego. Do obowiązku Mieszkańca należy sprawdzanie i bieżąca kontrola stanu zużywanej wody. Jednocześnie przypominamy, że Mieszkaniec zobowiązany jest do aktualizacji danych w deklaracji. Każda zmiana spowodowana zmianą zużycia wody lub stawki zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) wymaga złożenia zmiany danych w deklaracji.
Pragniemy przypomnieć, aby deklaracja była ważna i mogła być użyta do określenia nowych niższych płatności powinna być prawidłowo wypełniona na nowym, załączonym druku oraz złożona w miesiącu, od którego ma obowiązywać. Oznacza to, iż jeśli chcą Państwo zapłacić niższą opłatę za listopad deklarację należy złożyć w listopadzie. W deklaracji wszystkie pola powinny być czytelnie wypełnione. Trzeba wpisać wyliczoną kwotę opłaty w części G poz. 30, która powinna być zaokrąglona do pełnych złotówek w następujący sposób: do 49 groszy zaokrąglamy w dół od 50 groszy w górę.
Zmiany danych w deklaracji może dokonać tylko osoba składająca pierwszą deklarację. Zmiana stawek nie wpływa na opłatę za poprzednie miesiące. Należy wpłacić taką kwotą jaka była zdeklarowana w deklaracji.
Opłat za odpady komunalne należy dokonywać w banku, na poczcie, przez internet, w kasie Urzędu Gminy Lesznowola na indywidualny nr konta wpisując: imię, nazwisko, adres nieruchomości z której odbierane
są odpady komunalne, kwotę wpłaty jaką Państwo zadeklarowali w ostatniej deklaracji i miesiąc za który dokonywana jest wpłata. Wpłatę należy kierować do Urzędu Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola.

Kontakt: REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, Łazy ul. Przyszłości 8.
E-mail: rok@lesznowola.pl, tel.: 22-700-01-01 do 05,  
 

UWAGA! Nowe deklaracje są dostępne do pobrania na dole strony. Jednocześnie informujemy, iż deklaracje zostały wysłane do Państwa pocztą w dniu 29.10.2013r.

 

Wszystkie niezbędne informacje na temat nowych zasad gospodarki odpadami w tym Uchwały Rady Gminy znajdują się w zakładce: Dla Mieszkańców, dział Gospodarka odpadami.
 

Na czym polegają nowe zasady gospodarowania odpadami?  Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego.

  VADEMECUM MIESZKAŃCA, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. Kto i na jakich zasadach będzie odbierał odpady?
Firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu będzie odbierać odpady komunalne od Mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady. Za odbiór odpadów Mieszkańcy będą wnosić opłatę, która zostanie ustalona na podstawie złożonej deklaracji.

2. Czy Mieszkaniec gminy będzie podpisywać umowę z Urzędem Gminy?
Nie, mieszkaniec gminy nie będzie musiał podpisywać umowy z Urzędem Gminy. Do obowiązku Mieszkańców gminy należy wypełnienie, i złożenie w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty, na podstawie wielkości zużytej wody.

3. Czy trzeba rozwiązać umowę z firmą, która obecnie odbiera odpady?
Tak. Ze względu na różne okresy wypowiedzenia właściciele nieruchomości muszą odpowiednio wcześnie wypowiedzieć umowy z dotychczasowymi odbiorcami odpadów. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów będzie 30 czerwca 2013 r.

4. Jak często będą odbierane odpady od osób prowadzących działalność gospodarczą?
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej właściciel firmy deklaruje pojemność oraz ilość pojemników na odpady komunalne, które będą odbierane w ciągu miesiąca. Oczywiście tylko te odpady, które wyprodukowali pracownicy firm, a nie odpady produkowane w ramach działalności gospodarczej.

5. Dlaczego zdecydowano się na przyjęcie opłaty za odbiór odpadów komunalnych na podstawie zużycia wody?
Na terenie Gminy Lesznowola zdecydowano się na przyjęcie opłaty na podstawie ilości zużytej wody ponieważ uznano, że jest to najbardziej zasadna propozycja mając na uwadze specyfikę gminy. Ze względu na fakt, iż ok. 7000 osób mieszkających na terenie gminy jest niezameldowanych, spowodowałoby to, że koszty odbioru odpadów ponosiłyby osoby zameldowane. Metoda obliczenia opłaty na podstawie miesięcznego zużycia wody pozwala na zminimalizowanie opisanego wyżej zjawiska.

6. Skąd można pobrać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla mieszkańców i firm, można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Lesznowola, tj. www.lesznowola.pl (zakładka ,,Dla mieszkańców” → Gospodarka odpadami → Deklaracje) lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 1).

7. Co w sytuacji, gdy są dwa wodomierze?
W przypadku gdy jedna nieruchomość wyposażona jest w dwa wodomierze (jeden ogólny, drugi np. do wody, którą podlewany jest ogród), ilość zużytej wody jest różnicą licznika ogólnego i podlicznika. Tą wielkość wpisujemy w deklaracji do wyliczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

8. Jak często będą odbierane odpady?
Odpady będą odbierane w każdej ilości. Odpady segregowane w zabudowie jednorodzinnej będą obierane dwa razy w miesiącu; w zabudowie wielorodzinnej jeden raz na tydzień. Odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane jeden raz w tygodniu; w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w tygodniu.
Dodatkowo w okresie od 1 maja do 30 października w wyznaczonych dniach będą odbierane odpady zielone. Jeden raz na sześć miesięcy odbierane będą odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble itp.
Informacje na temat częstotliwości odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości są zawarte w Uchwale nr 347/ XXVI/ 2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r., która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola, tj. www.lesznowola.pl (zakładka ,,Dla mieszkańców” → Gospodarka odpadami → Uchwały dotyczące gospodarki odpadami).

9. W jaki sposób będą odbierane odpady inne: niebezpieczne, budowlane itp.?
Odpady niebezpieczne lub wynikające z prac budowlanych prowadzonych przez mieszkańców, zbierane selektywnie, będą przekazywane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub innych wyznaczonych miejscach podanych do wiadomości publicznej. Do czasu uruchomienia stałego PSZOK będzie on mobilny,
w postaci specjalnie przystosowanego do odbioru odpadów pojazdu.

10. Co należy zrobić z odpadami takimi jak np. pojemniki po farbach, rozpuszczalnikach czy lekach?
Wszelkie opakowania po chemikaliach, lekach, zużyte baterie lub akumulatory, sprzęt elektroniczny czy elektryczny można oddawać w miejscach zakupu tych artykułów. Będzie istniała również możliwość dostarczenia ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub miejsc wskazanych przez Urząd Gminy Lesznowola.

11. Jak wypełnić punkt G Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
W punkcie G deklaracji należy wpisać stawkę za 1m3 wody, w przypadku gromadzenia odpadów selektywnie, tj. 4,20 zł; w przypadku gromadzenia odpadów nieselektywnie, tj. 6,30 zł, określoną w Uchwale nr 294/ XXIII/ 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14. Grudnia 2012 r., która jest dostępna stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola tj., www.lesznowola.pl (zakładka ,,Dla mieszkańców” → Gospodarka odpadami → Uchwały dotyczące gospodarki odpadami).

12. Co w sytuacji, w której nie można podać zużycia wody za poprzedni rok?
W momencie, gdy nieruchomość zamieszkiwana jest krócej niż rok, należy podać zużycie wody, za ten okres. W przypadku nieruchomości, które zostały zamieszkane i nie mają jeszcze wskazań wodomierza należy przyjąć średnie zużycie wody, tj. 3m3 na jednego mieszkańca w skali miesiąca, a w momencie uzyskania informacji na temat własnego zużycia wody wprowadzić korektę do deklaracji.

13. Jak obliczyć zużycie wody, w sytuacji, w której nie ma odczytu z pełnego roku?
Jeżeli odczyt zużycia wody przekracza dwanaście miesięcy, aby obliczyć miesięczne zużycie należy podzielić ilość zużytej wody przez ilość miesięcy, za który jest odczyt.

14. Na jaki rachunek będą dokonywane wpłaty za odbiór odpadów komunalnych?
Każdy z mieszkańców otrzyma indywidualne konto, na które będzie dokonywał wpłaty za odbiór odpadów.

15. Jakie będą konsekwencje w przypadku braku złożenia deklaracji opłaty za odbiór odpadów?
W takiej sytuacji organ wykonawczy gminy w drodze decyzji określi wysokość opłaty biorąc pod uwagę ilość zużytej wody na terenie nieruchomości.

16. Jakie konsekwencje poniesie osoba, która nie będzie uiszczać nowej opłaty?
W stosunku do osoby, która będzie unikać płacenia za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, będzie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

17. Jak wypełnić deklarację jeżeli nieruchomość ma dwóch właścicieli?
W przypadku gdy istnieje współwłasność nieruchomości deklarację może wypełnić jeden z nich, zaznaczając odpowiednie pole (tj. współwłaściciel) w punkcie C2 deklaracji. Drugi współwłaściciel powinien złożyć podpis pod deklaracją w punkcie H32.

18. Jak wypełnić deklarację jeżeli nie ma kanalizacji?
W przypadku braku kanalizacji należy przyjąć średnie zużycie wody, tj. 3m3/ na jedną osobę w ciągu miesiąca.

19. Czy segregowanie odpadów zależy od posiadania kompostownika?
Posiadanie lub brak kompostownika nie wpływa na decyzję o segregowaniu odpadów.
W przypadku jego braku odpady zielone będą obierane z nieruchomości.

20. Pojemniki i worki.
Od Mieszkańców odbierane będą odpady w każdej ilości, ale każdy z Mieszkańców ma obowiązek posiadania pojemnika lub worka.

21. Co w sytuacji, w której następuje zmiana w miesięcznym zużyciu wody?
Deklaracja składana do 30 kwietnia 2013 r. jest pierwszą deklaracją. Jeżeli później nastąpi zmiana zużycia wody w związku ze zmianą ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, albo nieruchomość zamieszkiwana będzie tylko przez pewien okres, należy złożyć deklarację korygującą, wskazując w niej nowe zużycie wody. Jest to ta sama deklaracja, która jest składana do 30 kwietnia 2013 r., ale w punkcie B1 należy zaznaczyć pole ,,zmiana danych w deklaracji”.

22. Ile deklaracji należy złożyć w przypadku założonej wspólnoty mieszkaniowej?
Jeżeli jest założona wspólnota i istnieje wspólna altana śmietnikowa dla wszystkich Mieszkańców to wystarczy złożyć jedną deklarację przez Zarząd. W sytuacji, gdy każdy z mieszkańców wspólnoty ma indywidualną umowę z Lesznowolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym i własny pojemnik na odpady, wtedy składa deklarację w swoim imieniu.

23. Jaką deklarację powinny złożyć osoby prowadzące działalność gospodarczą?
Tytuł deklaracji dla przedsiębiorców brzmi: ,,Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”.

24. W jaki sposób można złożyć deklarację opłaty za odbiór odpadów?
Deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub wysłać pocztą listem poleconym/ za potwierdzeniem odbioru.

25. Gdzie można uzyskać informację na temat zużytej wody?
Informację o ilości zużytej wody można uzyskać w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym, Łazy ul. Przyszłości 8, tel.: (22) 757 94 32, fax.: (22) 757 72 71, adres e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl

26. Jak będzie wyglądała segregacja odpadów?
Do segregacji będą potrzebne trzy pojemniki lub trzy worki. W pierwszym znajdą się odpady szklane; w drugim pozostałe opakowania; w trzecim odpady zmieszane, mokre, których nie można wyselekcjonować do jednego z dwóch pierwszych pojemników.

Pliki do pobrania: