Eweliny, Jana, Pawła

Bezpłatne konsultacje w sprawie dotacji unijnych

Bezpłatne konsultacje w sprawie dotacji unijnych

 

Mobilny Punkt Informacyjny w Gminie Lesznowola

 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w sprawie możliwości pozyskania środków unijnych, które odbędą się w najbliższy czwartek 28 maja w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Łazach przy ul. Przyszłości 8 w godz. 9.30-13.30.

Igrzyska sportowe z emocjami

Igrzyska sportowe z emocjami

W imieniu młodych sportowców ze szkól podstawowych zapraszamy na Sportowe Igrzyska. Sobota 23 maja ZSP w Mysiadle, ul Kwiatowa  28.  Gwarantujemy emocje - nie tylko sportowe -dla uczestników imprezy zaśpiewa Margaret!

 

 

Czasowe zamknięcie parkingu w Nowej Iwicznej

Czasowe zamknięcie parkingu w Nowej Iwicznej

W związku z prowadzonymi w dniach 21-23.05. pracami budowlanymi parking naprzeciwko szkoły w Nowej Iwicznej będzie czasowo zamknięty.

 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami - wypełnij ankietę

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami - wypełnij ankietę

Zachęcamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, która dotyczy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016-2021, z uwzględnieniem lat 2022-2027.

 

Zbiórka gabarytów i elektrośmieci

Zbiórka gabarytów i elektrośmieci

Przypominamy, że do 1 czerwca trwa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z terenu naszej Gminy.

 

Bezpłatne zajęcia karate dla dzieci z klas 1-3 i 4-6

Bezpłatne zajęcia karate dla dzieci z klas 1-3 i 4-6

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z klas 1-3 i 4-6 na bezpłatne zajęcia karate do ZSP w Lesznowoli. Zajęcia odbywają się do końca czerwca, dwa razy w tygodniu.

Aktualności

„Język obcy szansą na zwiększenie kwalifikacji pracowników instytucji samorządowych w Gminie Lesznowola”

W dniu 2 października b.r.  została  podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Lesznowola  i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.  Przyznana dotacja to prawie  600 tys. zł.
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez Gminę Lesznowola do Wojewódzkiego  Urzędu Pracy   w Warszawie w marcu b.r . Bardzo długo trwała procedura oceniająca, bowiem  do konkursu w ramach Działania 2.1 Rozwój  umiejętności powiązany  z potrzebami regionalnego  rynku pracy i możliwości  kształcenia  ustawicznego   w regionie w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wpłynęło około 200 wniosków. W warunkach  tak silnej konkurencji wniosek Gminy Lesznowola przeszedł pozytywnie  całą   procedurę  oceniającą  i został  wybrany  do realizacji. Projekt  jest adresowany do pracowników instytucji  samorządowych  w Gminie Lesznowola,  a więc do pracowników Urzędu Gminy Lesznowola oraz  pracowników wszystkich jednostek  organizacyjnych gminy: szkół, przedszkoli,  Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych.
Celem projektu jest m.in. wzrost efektywności działania jednostek   samorządowych Gminy Lesznowola  poprzez  podniesienie  kompetencji pracowników i jakości świadczonych  usług.
I to stanowi o wyjątkowości tego projektu.  Dobrze przygotowana i wykształcona  kadra pracowników jest  podstawowym wymogiem, który  każdy samorząd terytorialny powinien realizować na rzecz  lokalnych społeczności.  Jest to podstawa samorządności, o której po prostu dzisiaj bardzo często się zapomina.
Projekt  szkoleń  językowych wychodzi  naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracowników samorządowych jak i lokalnych uwarunkowań, które wymuszają funkcjonowanie wysoko kwalifikowanej kadry znającej język obcy.
W gminie zlokalizowanych jest ok.3 tys. podmiotów gospodarczych, w tym bardzo dużo z kapitałem zagranicznym. Corocznie osiedla się ok. 700 osób, w tym wielu cudzoziemców z rodzinami. Gmina ma odsetek cudzoziemców jeden z najwyższych w regionie.
Instytucje publiczne muszą być przygotowane na  bezpośredni kontakt z cudzoziemcami, a więc zarówno profesjonalna obsługa w urzędzie gminy, jednostkach  organizacyjnych, czy też w placówkach oświatowych, a także obsługa inwestorów zagranicznych muszą przebiegać sprawnie, precyzyjnie i w miłej atmosferze, co bez dobrej komunikacji wydaje się niemożliwe.
W pracy zawodowej pracownicy jednostek samorządowych  będą wykorzystywać j. angielski do wdrażania unijnych aktów prawnych, korespondencji, inicjowania wymian zagranicznych, partnerstwa, wspólnych projektów kulturoznawczych, wizyt studialnych, obsługi programów komputerowych oraz poszukiwania informacji.
Ponadto większe kwalifikacje zawodowe zwiększą możliwość awansu lub znalezienia nowego zatrudnienia. Istotne jest również usunięcie poczucia zagrożenia spowodowanego brakiem umiejętności niezbędnych do wykonywania nowych zadań, w tym nowej jakości edukacji poprzez partnerstwa międzynarodowe i wymiany.
Kształcenie ustawiczne i edukacja  jest elementem  uelastycznienia rynku pracy, a wysoki odsetek wykształconych mieszkańców należy do podstawowych atutów regionu mazowieckiego oraz jest motorem jego długofalowego rozwoju.
Projekt  zakłada przeprowadzenie 3- semestralnego szkolenia języka angielskiego na różnych poziomach nauczania i zakończenie szkolenia międzynarodowym egzaminem. Szkolenia odbywać się będą poza godzinami  pracy pracowników  w miejscu pracy.  Założeniem  projektu jest przeprowadzenie   1980 godzin zegarowych w ramach 18  grup dla ok. 180 osób.
Z uwagi  na przedłużoną procedurę oceny wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy  przesunięciu uległ termin rozpoczęcia szkolenia. Aktualnie  trwa procedura  wyboru kadry zarządzającej projektem zgodnie
z  ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Rozpoczęcie zajęć językowych planowane jest na listopad b.r. Realizacja projektu zakończy się w marcu 2008 roku.

     Izabela Szymczak - Główny Specjalista ds. Informacji Europejskiej
                                              w Urzędzie Gminy Lesznowola

16.10.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 13 października 2006r.


KSR - 7624 / 66 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 132 /06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w miejscowości Magdalenka - etap II, na ul. Świerkowej (dz. nr ew. 1550), ul. Brzozowa (dz. nr ew. 1562), ul. Sosnowa (dz. nr ew. 1546/1), ul. Dębowa (dz. nr ew. 1558), ul. Akacjowa (dz. nr ew. 1557), ul. Orzechowa (dz. nr ew. 1555), ul. Słoneczna (dz. nr ew. 1560/1) oraz na dz. o nr ew. 466/1, 464, 425, 472, 433, 527, 521, 555, 566, 37, 23, 77, 57, 61, 69, 71, 22/1, 74, 129, 117, 114, 116, 106/1, 40/1, 44, 25, 570, 549, 477, 394, 537, 410, 423/1, 451.

Wójt Gminy Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka - Wąsik

13.10.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 13 października 2006r.


KSR - 7624 / 66 /06


Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 12 października 2006r. na wniosek Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji tut. Urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w miejscowości Magdalenka - etap II, na ul. Świerkowej (dz. nr ew. 1550), ul. Brzozowa (dz. nr ew. 1562), ul. Sosnowa (dz. nr ew. 1546/1), ul. Dębowa (dz. nr ew. 1558), ul. Akacjowa (dz. nr ew. 1557), ul. Orzechowa (dz. nr ew. 1555), ul. Słoneczna (dz. nr ew. 1560/1) oraz na dz. o nr ew. 466/1, 464, 425, 472, 433, 527, 521, 555, 566, 37, 23, 77, 57, 61, 69, 71, 22/1, 74, 129, 117, 114, 116, 106/1, 40/1, 44, 25, 570, 549, 477, 394, 537, 410, 423/1, 451.
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.


Wójt Gminy Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka - Wąsik

13.10.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 13 października 2006r.


KSR-7624/18/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla postanowień pod pozycją nr B - 340 / 06 umieszczono:

 postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej związanej z obsługą projektowanego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Janczewice (dz. o nr ew.  153, 170, 169, 168, 167, 165, 164, 163, 158, 159/2, 159/1, 160, 161, 162, 145 173, 172) oraz w miejscowości Podolszyn Stary (dz. o nr ew. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 341, 340/1, 346).

Wójt Gminy Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka - Wąsik

13.10.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 13 października 2006r.


KSR-7624/18/06

Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 13 października 2006r. wydano postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej związanej z obsługą projektowanego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Janczewice (dz. o nr ew.  153, 170, 169, 168, 167, 165, 164, 163, 158, 159/2, 159/1, 160, 161, 162, 145 173, 172) oraz w miejscowości Podolszyn Stary (dz. o nr ew. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 341, 340/1, 346).
Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola,  tj.  od 13 do 20 października 2006r. włącznie.

Wójt Gminy Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka - Wąsik

13.10.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 12 października 2006r.


KSR - 7624/58/06


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A - 124 / 06 umieszczono:

 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel na istniejącej wieży kratowej znajdującej się na działce o nr ew. 9/11 w miejscowości Lesznowola.


Wójt Gminy Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka - Wąsik


12.10.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA


Lesznowola, dn. 12 października 2006r.


KSR - 7624/58/06


Zgodnie z art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia, że w dniu 11 października 2006r. w tut. Urzędzie Gminy zostało - na wniosek PTK Centertel Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel na istniejącej wieży kratowej znajdującej się na działce o nr ew. 9/11 w miejscowości Lesznowola.
Każdy ma prawo zgłaszania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni tj. od 12 października do 02 listopada 2006r. w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)
w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.


Wójt Gminy Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka - Wąsik

12.10.2006 Czytaj więcej

Mołdawianie z wizytą w Lesznowoli

Celem wizyty było zapoznanie się z obecnym systemem funkcjonowania wiodących samorządów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w realizacji zadań publicznych oraz rolą organizacji samorządowych w tworzeniu polityk państwa dotyczących samorządności lokalnej. Organizatorzy zaprosili gości do Lesznowoli, gdyż Gmina Lesznowola jest przykładem prorozwojowego nastawienia i skutecznych działań samorządu.
Harmonogram przewidywał wizytę w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łazach oraz w Urzędzie Gminy Lesznowola.
Podczas wizyty w urzędzie Wójt Gminy zaprezentowała w formie multimedialnej gminę, opowiadając szczegółowo o dynamice wzrostu budżetu, zadaniach inwestycyjnych, rozwoju przedsiębiorczości i oświaty oraz zaprezentowała walory krajobrazowe gminy. Goście z Mołdawii zadawali wiele szczegółowych pytań, porównując polskie i mołdawskie rozwiązania.
W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli: Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP, Maria Jolanta Batycka-Wąsik - Wójt Gminy Lesznowola, Mariola Uczkiewicz-Kampczyk - Sekretarz Gminy, Elżbieta Obłuska - Skarbnik Gminy, Państwo Radni Gminy Lesznowola oraz wójtowie z województwa mazowieckiego-członkowie Związku Gmin Wiejskich.

12.10.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 10 października 2006r.


KSR-7624/52/06


Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 10 października 2006r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowa skrzyżowania ul. Słonecznej z       ul. Postępu wraz z kanalizacją deszczową na działkach o nr ew. 11, 49, 458, 457, 31, 50/1 w miejscowości Kolonia Lesznowola.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek  8.00 - 16.00.
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola,  tj.  od 10 do 24 października 2006r. włącznie.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

10.10.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 10 października 2006r.


KSR-7624/52/06


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B- 329 / 06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Słonecznej z  ul. Postępu wraz z kanalizacją deszczową na działkach o nr ew. 11, 49, 458, 457, 31, 50/1 w miejscowości Kolonia Lesznowola.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

10.10.2006 Czytaj więcej