Honoraty, Seweryny, Tomasza

Życzenia Boże Narodzenie 2014 ×

Wybierz język:

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo Mieszkańcy oraz Goście!   Z okazji zbliżających się Świąt składamy...

 

 

 

Życzenia pięknych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

  oraz szczęścia  i pomyślności w Nowym Roku 2015

składa

Wójt Gminy

wraz z pracownikami Urzędu 

 

Świąteczny dyżur USC

Świąteczny dyżur USC

Urząd Stanu Cywilnego w Lesznowoli informuje, iż w dniach 24 grudnia oraz 27 grudnia 2014 r. w sprawach związanych ze sporządzeniem aktu zgonu osoby zmarłej na terenie gminy Lesznowola kierownik USC pełni dyżur telefoniczny pod następującymi numerami: 506 168 266 oraz 604 530 693

Betlejemskie Światło Pokoju w Lesznowoli

Betlejemskie Światło Pokoju w Lesznowoli

Żywy ogień prosto z Betlejem, który wędruje po całym świecie trafił do Lesznowoli. Do Urzędu Gminy Światełko Pokoju przyniosły zuchy z Gromady "Zbóje Janosika", działającej w szkole w Nowej Iwicznej.

Wigilijne spotkanie z Kombatantami

Wigilijne spotkanie z Kombatantami

Przy świecach i kolędach - w wyjątkowej świątecznej atmosferze 16 grudnia odbyło się w Urzędzie Gminy Lesznowola spotkanie wigilijne przedstawicieli samorządu z członkami lesznowolsko-piaseczyńskiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

INFORMACJA

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w środę 24 grudnia 2014 r. Urząd Gminy w Lesznowoli będzie NIECZYNNY.

Wydłużenie czasu pracy Filii Urzędu Pocztowego w Jabłonowie

Wydłużenie czasu pracy Filii Urzędu Pocztowego w Jabłonowie

Poczta Polska-Region Warszawa uprzejmie informuje, iż chcąc poprawić dostępność do usług pocztowych na terenie Gminy Lesznowola został wydłużony czas pracy Filii Urzędu Pocztowego Mysiadło przy. Al. Krakowskiej 67 C w Jabłonowie.

Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola, tel.757-94-19,
fax 757-92-70-, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów :
- nr 23 o pow.1.10 ha ( KW Nr WA5M/00421442/9 ), położonej w  obrębie Zakłady Zamienie
- Użytkowanie wieczyste zostało ustanowione do dnia 5 grudnia 2089r.
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania  wieczystego ustala według przepisów ustawy 
    z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami Starosta Piaseczyński
    jako organ reprezentujący Skarb Państwa.
- Przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona  w miejscowym planie
   zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę nieuciążliwą, składy i magazyny
   - symbol planu miejscowego 2U.
    Plan dopuszcza zlokalizowanie 1 lokalu mieszkalnego towarzyszącego zabudowie
    usługowej, wbudowanego w budynek usługowy oraz lokalizowanie wolnostojącej
    zabudowy garażowej i gospodarczej.

Cena wywoławcza dz. nr 23 - 1 540 000,00 PLN
(słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy złotych)
Wadium w wysokości - 154 000,00 PLN
(słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)

Ceną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wyżej wymienionej nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostaje doliczony podatek VAT wg. stawki 22%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 

           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionym w pieniądzu oraz pobranie wraz z potwierdzeniem pobrania dokumentacji przetargowej w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami do dnia 31 sierpnia 2006r.
Wadium na sprzedaż wyżej wymienionych działek , należy wpłacać  na konto Gminy Lesznowola-  Lesznowola Sumy Depozytowe, B.S.Lesznowola  Nr 82 8022 0000 0000 0257 2000 0017 -  do dnia 31 sierpnia 2006r.   
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej wymienionych działek  zostanie przeprowadzony w siedzibie urzędu Gminy Lesznowola w dniu 5 września 2006r. o godz.11.00.

UWAGA : W razie uchylenia się od zawarcia  umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami , tel. 757 - 94 - 19 , pok. nr 21 w godz. 8.00 - 16.00. 

23.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 23 czerwca 2006r.


KSR-7624/17/06


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla postanowień pod pozycją nr B - 153/ 06 umieszczono:

 postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych służących do ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na potrzeby ppoż. obiektów wchodzących w skład centrum magazynowo- handlowego na działce o nr ew. 50 w Wólce Kosowskiej.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

23.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 23 czerwca 2006r.


KSR - 7624/13/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla postanowień pod pozycją nr B - 154 / 06 umieszczono:

postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Wojska Polskiego na terenie miejscowości Władysławów (dz. o nr ew. 59), Magdalenka (dz. o nr ew. 21) i Lesznowola (dz. o nr ew. 11, 242).

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

23.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 23 czerwca 2006r.


KSR - 7624/13/06Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 23 czerwca 2006r. wydano postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie         ul. Wojska Polskiego na terenie miejscowości Władysławów (dz. o nr ew. 59), Magdalenka (dz. o nr ew. 21) i Lesznowola (dz. o nr ew. 11, 242).

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od postanowienia przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj.  od 23 do 30 czerwca 2006 r. włącznie.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

23.06.2006 Czytaj więcej

 DOBRA WOLA

Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie Dobra Wola zwraca się z gorącym apelem do Mieszkańców naszej Gminy , całego powiatu piaseczyńskiego, wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc podczas półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych.
Już po raz drugi organizujemy letni wypoczynek na turnusach w Zespole Szkół w Łazach.
W związku z większą liczbą uczestników poszukujemy wolontariuszy do pomocy pedagogom.
,,Wakacje Dobrej Woli" rozpoczynają się 17-VII i trwają do 26-VIII br. zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8-00 17-00.
Wolontariusze mogą uczestniczyć w półkoloniach w dowolnie wybranym przez siebie terminie, oraz dowolnym wymiarze godzinowym.

Kontakt ze stowarzyszeniem i bliższe informacje pod nr tel. 602 748 816. 22 750 95 49


                                      ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU
                                                                                          ZARZĄD STOWARZYSZENIA ,,DOBRA WOLA"   

22.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 19 czerwca 2006r.

KSR-7624/07/06

Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 19 czerwca 2006r. wydano postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Legionów (działka o nr ew. 102) w miejscowości Mroków.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola,  tj.  od 19 do 26 czerwca 2006r. włącznie.


Wójt Gminy  Lesznowola
       mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

20.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 19 czerwca 2006r.


KSR-7624/07/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla postanowień pod pozycją nr B - 157/ 06 umieszczono:

postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Legionów (działka o nr ew. 102) w miejscowości Mroków.

Wójt Gminy  Lesznowola
       mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

20.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 20 czerwca 2006r.


KSR-7624/12/06


Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).  Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 20 czerwca 2006r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Łączności (dz. o nr ew. 363) w miejscowości Łazy.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek  8.00 - 16.00.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola, tj.  od 20 czerwca do 04 lipca 2006r. włącznie.


Wójt Gminy  Lesznowola
       mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

20.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 20 czerwca 2006r.


KSR-7624/12/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B-  156 / 06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Łączności (dz. o nr ew. 363) w miejscowości Łazy.

Wójt Gminy  Lesznowola
       mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

20.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 20 czerwca 2006r.


KSR-7624/18/05/06


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla decyzji pod pozycją nr B- 155 / 06 umieszczono:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków na działce o nr ew. 5/7 w miejscowości Łazy.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


20.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 20 czerwca 2006r.


KSR-7624/18/05/06Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 20 czerwca 2006r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków na działce o nr ew. 5/7 w miejscowości Łazy.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek  8.00 - 16.00.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola,  tj.  od 20 czerwca do 04 lipca 2006r. włącznie.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

20.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 19 czerwca  2006r.


KSR - 7624 / 25 /06


Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), że w dniu 08 czerwca 2006r. na wniosek Pana Jacka Dawidowicza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej (działki o nr ew. 21/1, 21/2) w miejscowości Jazgarzewszczyzna.
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

19.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 19 czerwca 2006r.


KSR - 7624 / 25 /06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla wniosków pod pozycją nr A- 65 / 06 umieszczono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w  ul. Wiśniowej (działki o nr ew. 21/1, 21/2) w miejscowości Jazgarzewszczyzna.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

19.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 czerwca 2006r.


KSR - 7624/19/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla postanowień pod pozycją nr B - 143/06 umieszczono:

postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodno - kanalizacyjnej z przyłączami na działkach o nr ew. 267/8, 278, 279/6, 279/13, 279/11, 279/12, 265/8, 265/14, 279/23, 265/21, 279/29, 279/28 w Lesznowoli.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

16.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 czerwca 2006r.


KSR - 7624/19/06


Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 14 czerwca 2006r. wydano postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodno - kanalizacyjnej z przyłączami na działkach o nr ew. 267/8, 278, 279/6, 279/13, 279/11, 279/12, 265/8, 265/14, 279/23, 265/21, 279/29, 279/28 w Lesznowoli.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od postanowienia przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj.  od  14 do 20 czerwca  2006 r. włącznie.

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik


16.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 czerwca 2006r.


KSR-7624/06/06

Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
Wójt Gminy Lesznowola zawiadamia strony, że w dniu 14 czerwca 2006r. wydano postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowie wodociągu w miejscowości Władysławów (ulice: Wojska Polskiego, Zielona, Motocyklistów, Pełni Księżyca, Polna, Błękitna, Radosna, Cicha, Żwirowa) i Wilcza Góra (ulice: Wojska Polskiego, Przyleśna, Polna, Jasna, Polnego Wiatru, Księżycowa, Nieziemska, K. Bachledy, Jelenia).

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 105)  w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Od postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Senatorska  35, 00-099 Warszawa w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola, tj.  od 14 do 20 czerwca 2006r. włącznie.


Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

16.06.2006 Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Lesznowola, dn. 14 czerwca 2006r.


KSR-7624/06/06

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm. ) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w spisie kart informacyjnych dla postanowień pod pozycją nr B- 142/06 umieszczono:

postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowie wodociągu w miejscowości Władysławów (ulice: Wojska Polskiego, Zielona, Motocyklistów, Pełni Księżyca, Polna, Błękitna, Radosna, Cicha, Żwirowa) i Wilcza Góra (ulice: Wojska Polskiego, Przyleśna, Polna, Jasna, Polnego Wiatru, Księżycowa, Nieziemska, K. Bachledy, Jelenia).

Wójt Gminy  Lesznowola
mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

16.06.2006 Czytaj więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  -
o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, uregulowanych w księdze wieczystej Nr 334181, oznaczonej w ewidencji gruntów :
- nr 25 o pow.0.8031 ha - przeznaczona  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę nieuciążliwą, składy i magazyny - symbol planu miejscowego 1U. Plan dopuszcza zlokalizowanie 1 lokalu mieszkalnego towarzyszącego zabudowie usługowej, wbudowanego w budynek usługowy oraz lokalizowanie wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej.
 
Cena wywoławcza dz. nr 25 -  1 130 000,00 PLN
( słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych)


- nr 26 o pow.0.1645 ha, nr 28 o pow.0.1174 ha, nr 29 o pow.0.1077 ha, nr 30 o pow.0.1077 ha, nr 31 o pow.0.1077, nr 32 o pow.0.1077 ha, nr 33 o pow.0.1077 ha - przeznaczone  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej - symbol planu miejscowego 12,13 MN/MW.

Cena wywoławcza dz. Nr 26 - 235 000,00 PLN
( słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy  złotych)

Cena wywoławcza dz. nr 28 - 165 000,00 PLN
( słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Cena wywoławcza dz. nr 29 - 155 000,00 PLN
( słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Cena wywoławcza dz. nr 30 - 155 000,00 PLN
( słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Cena wywoławcza dz. Nr 31 - 155 000,00 PLN
( słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Cena wywoławcza dz. nr 32 - 155 000,00 PLN
( słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Cena wywoławcza dz. nr 33 - 155 000,00 PLN
( słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

- nr 38 o pow. 17.6880 ha - przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną,  wielorodzinną i tereny usług z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza dz. nr 38 - 23 000 000,00 PLN
( słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych)


Ceną sprzedaży wyżej wymienionych  nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostaje doliczony podatek VAT wg.stawki 22%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.)

Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane w prasie, na stronie internetowej Gminy Lesznowola www.lesznowola.waw.pl. oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu po upływie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

14.06.2006 Czytaj więcej

O B W I E S Z C Z E N I E

Lesznowola, dnia 13.06.2006r.

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
ul. Gminnej Rady Narodowej
05-506 Lesznowola

            
Na podstawie  art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ informuję , że zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji             o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie słupa z odłącznikiem oraz linii średniego napięcia do transformatorowej stacji kontenerowej na działkach o nr ew.: 215, 216, 217, 219, 192/5 położonych we wsi Stara Iwiczna.


W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i wszelkie dowody.

Akta sprawy udostępnia się w Referacie Urbanistyki Planowania  Przestrzennego Urzędu Gminy Lesznowola pok. 112 w dniach:
poniedziałek 9.30 -17.30, wtorek - piątek  8.00-16.00.

13.06.2006 Czytaj więcej

O B W I E S Z C Z E N I E

Lesznowola, dnia 13.06.2006r.


WÓJT GMINY LESZNOWOLA
ul. Gminnej Rady Narodowej
05-506 Lesznowola

           
Na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ informuję , że zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji          o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-rowerowego na działkach o nr ew.: 1605/2, 2102, 2103, 2105, 2107, 2144 położonych we wsi Magdalenka.


W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i wszelkie dowody.

Akta sprawy udostępnia się w Referacie Urbanistyki Planowania  Przestrzennego Urzędu Gminy Lesznowola pok. 112 w dniach:
poniedziałek 9.30 -17.30, wtorek - piątek  8.00-16.00.

13.06.2006 Czytaj więcej